Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Tiếng Anh năm 2018 có đáp án (Đề 4)

Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Tiếng Anh nâng cao lớp 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề luyện thi học sinh giỏi lớp 5 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập nâng cao Tiếng Anh 5 được biên tập bám sát chương trình học giúp học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 5 khác:

 • Choose the word that has the underlined part pronounced differently.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Give the antonym of each word.
 • 1. Black
  White
 • 2. Pretty
  Ugly
 • 3. Clean
  Dirty
 • 4. Young
  Old
 • 5. Sad
  Happy
 • Choose the correct word or phrase.
 • 1. It’s twelve o’clock. Let’s __________home.
 • 2. ____________you want to ride a bike with me?
 • 3. They often travel ____________car.
 • 4. I and Mai are friends. _____________are students.
 • 5. Lam ___________Maths on Monday and Friday.
 • 6. ____________do you play football?
 • 7. Does she ___________ books in the evening?
 • 8. That is ____________ house.
 • 9. His mother is an _______________.
 • 10. Is the table ____________? – No, it’s small.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
29 1.763
Sắp xếp theo

Kiểm tra trình độ tiếng Anh

Xem thêm