Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 Did You Go To The Party? số 2

Tiếng Anh lớp 5 Unit 4: Did You Go To The Party?

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Unit 4 Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh 5 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh lớp 5 nắm vững kiến thức đã học trong bài hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 5 khác:

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Chọn từ khác loại.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Choose the best answer.
 • 1. My birthday party was lot of fun. My friends ................ it.
 • 2. Mai has a lot of friends. Last Sunday she ................ them to her birthday party.
 • 3. To remember English words, I listen and ................ them a lot of time.
 • 4. I travelled from Ha Noi to Bangkok, Thailand by ................ .
 • 5. They didn’t ................ on a trip to their hometown yesterday because it rained heavily.
 • 6. My friends live in 32 Flat on the ................ floor of Ha Noi Tower.
 • 7. We ............ go to the cinema at the weekends.
 • 8. I always get ................. after brushing my teeth and washing my face.
 • 9. He ......................... his homework last Sunday, but today he left it at home.
 • 10. Yesterday, school finished at 4.50 p.m. We ..................... home at 5.15 p.m
 • Arrange words to make meaningful sentences.
 • 1. get up/ breakfast/ time/ father/ and/ your/ have/ What/ does/ ?/
  What time does your father get up and have breakfast?
 • 2. country/ it’s/ in/ house/ the/ is/ small/ Ha’s/ and/ ./
  Ha's house is small and it's in the country.
 • 3. cities/ there/ country/ How/ are/ your/ in/ many/ ?/
  How many cities are there in your country?
 • 4. island/ get/ did/ family/ How/ your/ to/ Phu Quoc/ ?/
  How did your family get to Phu Quoc island?
 • 5. every/ school/ Jane/ morning/ eight/ to/ o’clock/ goes/ at/ ./
  Jane goes to school at eight o'clock every morning.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
75 3.364
Sắp xếp theo

  Kiểm tra trình độ tiếng Anh

  Xem thêm