Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 Unit 11: What's the matter with you? (số 2)

Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 Unit 11

VnDoc.com xin giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 Unit 11: What's the matter with you? (số 2). Các em học sinh lớp 5 hãy vào luyện tập để kiểm tra trình độ của mình, cũng như chuẩn bị kiến thức cho kì thi học kì 2 sắp tới. Sau đây mời các em cùng làm test. 

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Điền Should hoặc shoudn’t
 • 1. Lan had a headache, she _________ take a rest in her bed.
 • 2. My friends usually have toothache, they ______ eat candies.
 • 3. My granpa has a backache, he ______ carry heavy things.
 • 4. It’s too cold today, you ______ wear warm clothes.
 • 5. Quan has a fever, he _______ go out.
 • 6. You has a stomach ache, you _______ drink warm water.
 • 7. Your teeth is not good, you _____ go to the dentist.
 • 8. You ______ go to bed late, because it’s not good for your health.
 • 9. After school, you _____ play sports to relax.
 • 10. You _____ brush your teeth twice a day, after meals.
 • 11. You ______ eat too much because it’s easy to make you has a stomach ache
 • 12. You _______ stay at home when it has a storm.
 • 13. When you watch TV too much, you has a headache, you _______ continue to watch.
 • 14. Drinking enough water is very good for health, so everyone ________ do it.
 • 15. In the morning, you ______ do morning excersie to feel well.
 • 16. You _______ eat too much fast food because it’s fatty.
 • 17. When you don’t feel well, you _____ go to the doctor.
 • 18. When you are in high temperature, you _______ take some aspirins.
 • Hoàn thành đoạn hội thoại với những từ sau đây: Hot, aspirins, fruits, nutritions, with, fever
  A: Hello Anna, how are you today?
  B: I don’t feel well.
  A: what the matter _______ you?
  B: I don’t know, but I’m very _____ now.
  A: I think you has a ________.
  B: what should I do now?
  A: you should take a rest, eat _________ foods like: meat, fish, vegetables and _____.
  B: anything else?
  A: ah, you should aslo take some ________ to feel better, I think.
  B: thanks, I will do. See you soon.
 • 1.
  A: what the matter _______ you?
  with
 • 2.
  B: I don’t know, but I’m very _____ now.
  hot
 • 3.
  A: I think you has a ________.
  fever
 • 4.
  A: you should take a rest, eat _________ foods like: meat, fish, vegetables and _____.
  nutritions - fruits
 • 5.
  A: ah, you should aslo take some ________ to feel better, I think.
  aspirins
 • Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh
 • 1. rest/ bed/ She/ a/ takes/ her/ in.
  She takes a rest in her bed.
 • 2. exercise/ morning/ is/ health/ doing/ for/ good.
  Doing morning exercise is good for health.
 • 3. should/ healthy/ We/ eat/ food/ much.
  We should eat much healthy food.
 • 5. good/ a/ should/ have/ breakfast/ You.
  You should have a good breakfast.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
28
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5

  Xem thêm