Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 Unit 1: What's Your Address?

Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 1: What's Your Address? năm học 2018 - 2019

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Tiếng Anh Unit 1 lớp 5 có đáp án dưới đây nằm trong tài liệu Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập lại toàn bộ kiến thức đã học trong Unit 1.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 5 khác:

 • Choose the odd one out.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • Fill the blanks.
  cities    city    mountain    village   tower    floor   hometown  address
  1. Quang Nam ………………..……….. is my father’s hometown.
  2. My aunt and uncle live in a small ………………..……….. in the countryside. 
  3. Her family lives on the third ………………..……….. of HAGL Tower.
  4. There is a big and tall ………………..……….. in front of my house.
  5. Da nang is one of the most beautiful ………………..……….. in Vietnam.
  6. Their ………………..……….. is 97B, Nguyen Van Cu Street.
  7. Truong Son is the longest ………………..……….. in my country.
  8. Peter’s ………………..……….. is London City in England.
 • 1. Quang Nam ………………..……….. is my father’s hometown.
  city
 • 2. My aunt and uncle live in a small ………………..……….. in the countryside.
  village
 • 3. Her family lives on the third ………………..……….. of HAGL Tower.
  floor
 • 4. There is a big and tall ………………..……….. in front of my house.
  tower
 • 5. Da nang is one of the most beautiful ………………..……….. in Vietnam.
  cities
 • 6. Their ………………..……….. is 97B, Nguyen Van Cu Street.
  address
 • 7. Truong Son is the longest ………………..……….. in my country.
  mountain
 • 8. Peter’s ………………..……….. is London City in England.
  hometown
 • Put the words in order to make sentences.
 • 1. address/ What/ Mai’s/ is/ ?/
  What is Mai's address?
 • 2. does/ she/ Who/ with/ live/ ?/
  Who does she live with?
 • 3. her/ Is/ house/ beautiful/ ?/
  Is her house beautiful?
 • 4. 56 Nguyen Trai/ is/ Street/ It/ ./
  It is 56 Nguyen Trai street.
 • 5. she/ Where/ does/ live/ ?/
  Where does she live?
 • 6. Da Nang/ hometown/ His/ city/ is/ ./
  His hometown is Da Nang city.
 • 7. hometown/ like/ What/ his/ is /?/
  What is his hometown like?
 • 8. small/ quiet/ village/ and/ It/ is / ./ a/
  It is a quite and small village.
 • 9. you/ Do/ your/ live/ with/ parents / ?/
  Do you live with your parents?
 • 10. are/ modern/ There/ towers/ my/ in/ town / ./ many/
  There are many modern towers in my town.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
71 4.516
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm