Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 9: What did you see at the zoo? có đáp án (số 2)

Bài ôn tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 9 chương trình mới

Để củng cố thêm kiến thức cho Unit 9 Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới, mời các em học sinh tiếp tục luyện tập với Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 9: What did you see at the zoo? có đáp án số 2 do VnDoc.com đăng tải sau đây. Trong đề này, các em sẽ được ôn tập lại tất cả phần kiến thức ngữ pháp và từ vựng Tiếng Anh Unit 9. Sau đây mời các em cùng làm bài.

 • Read and complete:
  like – go – big – slowly – zoo – animals

  A: I didn’t see you yesterday. Where did you (1) ................................. ?

  B: I went to the (2) ..................................

  A: What did you see there?

  B: I saw some (3) .................................. I enjoyed looking at the baby elephant.

  A: What was it (4) .................................?

  B: It was very (5) ..................................

  A: What did it do when you were there?

  B: It moved (6) ................................. and quietly.

 • 1.
  go
 • 2.
  zoo
 • 3.
  animals
 • 4.
  like
 • 5.
  big
 • 6.
  slowly
 • Put the words in correct order
 • 1. Did/ week/ you/ to/ the/ go/zoo/,/ Phong/ last/?
  Did you go to the zoo last week, Phong?
 • 2. pandas/ saw/ two/ at/ the/ She/ zoo/.
  She saw two pandas at the zoo.
 • 3. are/ the/ your/ zoo/ favourite/ animals/ What/ at/?
  What are your favourite animals at the zoo?
 • 4. Mai/ fast/ the/ because/ tigers/ they/ liked/were/.
  Mai liked the tigers because they were fast.
 • 5. The/ down/ monkeys/ up/ and/ very/ jumped/quickly/.
  The monkeys  jumped up and down very quickly.
 • Fill in the blank with a suitable letter:
 • 1. Ro_r
  roar
 • 2. Qui_tl_
  quietly
 • 3. pyth_n
  python
 • 4. P_nda
  panda
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 548
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5

Xem thêm