Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 Unit 3 Where Did You Go On Holiday? số 2

Tiếng Anh lớp 5 Unit 3: Where Did You Go On Holiday?

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Tiếng Anh Unit 3 lớp 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit mới nhất năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 gồm nhiều dạng bài tập khác nhau được biên tập bám sát với chương trình học giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức Từ vựng & Ngữ pháp Tiếng Anh có trong Unit 3 hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 5 khác:

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Chọn từ khác loại.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Chọn đáp án đúng.
 • 1. _______is Minh nervous? Because he is seeing the dentist.
 • 2. What did you eat last night? I _______ fish, rice and soup.
 • 3. For breakfast yesterday, she _______ bread, beef and milk.
 • 4. What _______ do you like? I like table tennis.
 • 5. Nam is a good soccer player. He plays soccer_______.
 • 6. Come and _______ basketball, Nam.
 • 7. Would you like _______ dinner at my house tonight?
 • 8. Lan watches TV every night. She _______ watches TV.
 • 9. Hoa likes_______ to music.
 • 10. Many teenagers around the world_______ to the radio.
 • 11. _______do you go to the amusement center? - Once a week.
 • 12. _______ were you born? - In a small village in Vietnam.
 • Chia động từ trong ngoặc ở thì thích hợp.
 • 1. My father ............................................me to the zoo yesterday. (take)
  took
 • 2. My friends ..............................................doctors last year. (be)
  were
 • 3. I ............some flowers two days ago. (buy)
  bought
 • 4. Last week, we ......................soccer in the stadium. (play)
  played
 • 5. She ......................................a teacher last year. (be)
  was
 • 6. I and Lan .............. to the Tri Nguyen Aquarium three days ago. (go)
  went
 • 7. Last Sunday, they ......................their parents. (visit)
  visited
 • 8. Yesterday , I .............. to the market. (not go)
  did not go didn't go
 • 9. He .................... in Ho Chi Minh City in 1980. (be)
  was
 • 10. I ......................................in HCM city yesterday. (not be)
  wasn't was not
 • 11. When I ...............young, I liked football. (be)
  was
 • 12. She ....................... noodles with her sister yesterday. (eat)
  ate
 • 13. Last summer, we ........................ an interesting trip. (have)
  had
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
31 2.691
Sắp xếp theo

  Kiểm tra trình độ tiếng Anh

  Xem thêm