Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 Unit 18: What Will The Weather Be Like Tomorrow?

Bài tập Unit 18 lớp 5 What will the weather be like tomorrow? có đáp án

Mời các em học sinh tham khảo và luyện tập với Bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 18: What Will The Weather Be Like Tomorrow? có đáp án sau đây. Trong đề này, các em sẽ được ôn tập lại tất cả phần kiến thức ngữ pháp và từ vựng Tiếng Anh Unit 18. Chúc các em làm bài tốt.

Các bạn có thể tải toàn bộ bài tập tiếng Anh Unit 18 tại: Bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 18: What Will The Weather Be Like Tomorrow? Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm một số bài tập tiếng Anh lớp 5 khác sau đây:

 • Loại từ khác nhóm:
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Chọn đáp án đúng cho mỗi câu dưới đây:
 • 1. She …… doing aerobics.
 • 2. Lan: “…… are you doing, Mai?” – Mai: “I’m reading”.
 • 3. Mr Anh: “…… sports do you play, Binh?” – “Binh: I play football”
 • 4. What do you do in your ……time?
 • 5. “How …… do you go swimming?” – Mai: “Once a week.”
 • 6. Thu’s brother plays tennis three …… a week.
 • 7. “…… does Jack often do on Saturdays?” – “He often goes fishing.”
 • 8. My students sometimes …… their kites.
 • 9. How …… seasons are there in a year?
 • 10. George …… before he goes to school.
 • 11. It’s …… in the summer.
 • 12. It’s cold in the……
 • 13. Ba goes …… when it’s hot.
 • 14. An: “What do you …… when it’s hot?” – “Ha: I go swimming.”
 • 15. What do you do …… the Spring?
 • 16. I like Fall because the …… is cool.
 • 17. When …… warm, Ba goes fishing.
 • 18. There are four …… in a year.
 • 19. …… you going to visit Hue this summer?
 • 20. Trees drop their leaves in……
 • Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống:

  pastimes, free, favorite, their, colors, my, with, swimming

  My (1) ………………………………….. season is the fall. I like walking and I often walk in the parks near our house. I like the (2) ………………………………….. of the trees in the fall: brown, yellow, orange and red. I love summer, too. It’s always hot in my country. I go (3)………………………………….. every day, and I like going out with (4)………………………………….. friends in the long, warm evenings. I don’t often stay at home in the summer! I sometimes go to the beach (5) ………………………………….. my family for two weeks in August.

 • My (1) ………………………………….. season is the fall.
  favorite
 • I like the (2) ………………………………….. of the trees in the fall: brown, yellow, orange and red.
  colors
 • I go (3)………………………………….. every day
  swimming
 • and I like going out with (4)………………………………….. friends in the long, warm evenings.
  my
 • I sometimes go to the beach (5) ………………………………….. my family for two weeks in August.
  with
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
29 2.662
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5

  Xem thêm