Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 12: Don't ride your bike too fast! có đáp án

Bài ôn tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 12 chương trình mới

Mời các em học sinh luyện tập với Bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 12: Don't ride your bike too fast! sau đây. Bài tập có đáp án đi kèm giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập lại tất cả phần kiến thức ngữ pháp và từ vựng Tiếng Anh Unit 12. 

Ngoài Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 12: Don't ride your bike too fast! có đáp án, mời các em tham khảo thêm Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 11, 12, 13, 14, 15 để có kiến thức đa dạng về từ vựng và ngữ pháp khác nhau. 

 • I. Fill in the blank
 • 1. F_ST
  Viết lại đầy đủ cả từ
  fast
 • 2. TOU_H
  touch
 • 3. C_IMB
  climb
 • 4. CA_BAGE
  cabbage
 • 5. K_IFE
  knife
 • 6. MA_CHES
  matches
 • 7. S_AIR
  stair
 • 8._TOVE
  stove
 • 9. B_EAK
  break
 • 10. DAN_EROUS
  dangerous
 • II. Fill in the blank with suitable word
 • 1. What are you__________? I’m __________a cabbage.
  Hai đáp án cần điền ngăn cách nhau bằng dấu gạch ngang, ví dụ: do - I
  doing - cutting
 • 2. Don’t play with a _________. You may cut yourself.
  knife
 • 3. He shouldn’t climb the tree because he may ____________and break his leg.
  fall
 • 4. Why _________I play with the matches? Because you may get a burn.
  shouldn't
 • 5. They are ________________the apple tree. They may fall.
  climbing
 • 6. Mary shouldn’t _____________too fast because she may fall off her bike and break her leg.
  ride
 • 7. Don’t __________the stove. You may get a burn.
  touch
 • 8. Linda is playing with a cat. It may _____________her face.
  scratch
 • 9. Falling is common type of ______________for young children at home.
  accident
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 826
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5

Xem thêm