Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 14: What happened in the story? có đáp án

Bài ôn tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 14 chương trình mới

Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 14: What happened in the story? gồm nhiều dạng bài tập khác nhau có đáp án đi kèm giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập lại kiến thức ngữ pháp và từ vựng Tiếng Anh được học trong Unit 14 hiệu quả.

Ngoài Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 14: What happened in the story? có đáp án, mời các em tham khảo thêm:

 • Change these words into past form: Chuyển những động từ sau sang dạng quá khứ:
 • 1. Order:
  ordered
 • 2. Get
  got
 • 3. Find
  found
 • 4. Meet:.
  met
 • 5. Think
  thought
 • 6. give
  gave
 • 7. grow
  grew
 • 8.Take
  took
 • 9. Read
  read
 • 10. Stand
  stood
 • Match the question with the suitable anwers: Nối câu hỏi với câu trả lời phù hợp

  1. What book are you reading?

  a. I’m reading folk tales.

  2. What happened in the story?

  b. I think she is gentle and beautiful.

  3. What are you doing, Mai?

  c. He likes comic books

  4. What do you think of Snow White

  d. I like The story of Mai An Tiem.

  5. What kinds of story does Peter like?

  e. Because it gives her one surprise after another

  6. Who is the main character in this story?

  f. First, the prince visited the castle and he met a beautiful princess.

  7. Why does she like that book?

  g. I’m reading a book.

  8. What is your favorite book?

  h. The main character is Tam.

 • 1.
  a
 • 2.
  f
 • 3.
  g
 • 4.
  b
 • 5.
  c
 • 6.
  h
 • 7.
  e
 • 8.
  d
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 648
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5

Xem thêm