Bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 8: What are you reading? có đáp án (số 2)

Bài ôn tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 8 chương trình mới

Để củng cố thêm kiến thức cho Unit 8 Tiếng Anh lớp 5, mời các em học sinh tiếp tục luyện tập với Bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 8: What are you reading? có đáp án số 2 do VnDoc.com đăng tải sau đây. Trong đề này, các em sẽ được ôn tập lại tất cả phần kiến thức ngữ pháp và từ vựng Tiếng Anh Unit 8. Sau đây mời các em cùng làm bài.

 • Ex1. Choose the best answer
 • 1. I (have)___________ a good time tonight.
 • 2. Janet (help)___________ me.
 • 3. (he/ drive)__________ the car?
 • 4. We (stay)__________ at home tonight.
 • 5. (you/ play)__________ tennis with Jenny?
 • 6. We (watch)________ a film tonight.
 • 7. (you/ look)_____________ for a job?
 • 8. (he/ eat out)__________ tonight?
 • 9. She (buy)_____________ a lot of things for the party.
 • 10. They (not/ walk)__________ to the railway station.
 • Ex 2: Put the words in correct order:
 • 1. Is/ gentle/ very/Tam/.
  Tam is very gentle.
 • 2. It’s/ story/ two/ about/ Vietnamese /a/ girls/.
  It's a story about two Vietnamese girls.
 • 3. clever/ Aladdin/ is/ very/.
  Aladdin is very clever.
 • 4. character/ Who/ the/ main/ is/?
  Who is the main character?
 • 5. borrow/ May/ book/ I/ your/?
  May I borrow your book?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 343
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5

Xem thêm