Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 Unit 3 Where Did You Go On Holiday?

Tiếng Anh lớp 5 Unit 3: Where Did You Go On Holiday?

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit mới nhất năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh trực tuyến gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập Từ vựng & Ngữ pháp Tiếng Anh có trong Unit 3.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 5 khác:

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Chọn từ có cách phát âm khác.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Chọn đáp án đúng.
 • 1. Nha Trang _______beautiful and the people _______ friendly.
 • 2. Liz _______ Nha Trang last holiday and she _______a lot of souvenirs.
 • 3. Where _______you visit when you were in HaLong?
 • 4. Did you_______any photographs there?
 • 5. My aunt cut my hair yesterday. She is a_______.
 • 6. You parents look very_______.
 • 7. Hoa's parents are busy _______ it is nearly-harvest time again.
 • 8. My mother wants me _______early and take morning exercise.
 • 9. Her parents want her not_______ too much candy.
 • 10. What is the matter with you, Minh? _______have a toothache.
 • Chia động từ trong ngoặc thích hợp.
 • 1. Hoa................................a student in this school last year. (be)
  was
 • 2. Last summer, they ............................ to NhaTrang. (go)
  went
 • 3. Nga, Lan and Mai ........................ lunch together at the school yesterday. (have)
  had
 • 4. Dung didn’t .......................... any noodles. (have)
  have
 • 5. Before I moved here, I ............................in the country. (live)
  lived
 • 6. When I was young. I ......................................play tennis. (not like)
  didn't like did not like
 • 7. She didn’t .................................... the trip because of the heavy rain. (enjoy)
  enjoy
 • 8. They ..........................................in Ha Noi last month. (be)
  were
 • 9. She ................... in Da Nang in 2004. (live)
  lived
 • 10. How .............. your vacation in Nha Trnag last month? (be)
  was
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
43 4.596
Sắp xếp theo

  Kiểm tra trình độ tiếng Anh

  Xem thêm