Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Where Will You Be This Weekend? số 2

Luyện tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 5: Where Will You Be This Weekend?

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Unit 5 Tiếng Anh lớp 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới theo từng Unit năm học 2018 - 2019 mới nhất trên VnDoc.com. Đề kiểm tra Tiếng Anh 5 được biên tập bám sát chương trình học giúp học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 5 khác:

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Put the words in correct orders.
 • 1. islands/ She’ll/ Monday/ visit/ the/ on/.
  She'll visit the islands on Monday.
 • 2. be/ Where/ will/ Saturday/ you/ on/ ?
  Where will you be on Saturday?
 • 3. and/ I/ think/ school/ Mai/ I/ be/ at/ will/.
  I think Mai and I will be at school.
 • 4. countryside/ The/ will/ month/ boys/ be/ in/ the/ next/.
  The boys will be in the countryside next month.
 • 5. I/ think/ tomorrow/ I’ll/ the/ mountains/ visit/.
  I think I'll visit the mountains tomorrow.
 • 6. countryside/ We/ picnic/ will/ for/ a/ in/ go/ the/ ./
  We will go for a picnic in the countryside.
 • 7. week/ the/ They/ seaside/ will/ be/ at/ next/.
  They will be at the seaside next week.
 • Choose the best answer.
 • 1. Where will we meet? - ...........the cinema.
 • 2. I think she ........... the party tomorrow.
 • 3. I will see you ..........tomorrow.
 • 4.
  Her sister is out when he calls.
 • 5. I will invite all of my friends .......... my birthday party.
 • 6. ......... you be free to morrow?
 • 7. The book is open in front .......... her on the desk.
 • 8.
  Will you be free on Sunday?
 • 9. You will have .......... new friends soon.
 • 10. I hope he .......... to the party.
 • Fill the gap with "from, to, on, in, at".
 • 1. They often go swimming ……….. Sunday.
  on
 • 2. The meeting will last ………..7a.m ………..5p.m.
  from - to
 • 3. She will be 13 ………..her next birthday.
  at
 • 4. We are playing chess ………..the moment.
  at
 • 5. It often rains ………..July.
  in
 • 6. My birthday is ………..September 3rd.
  in
 • 7. The party will start ………..seven o’clock ………..the evening.
  at - in
 • 8. He was born ………..April 2002.
  in
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
21 1.707
Sắp xếp theo

  Kiểm tra trình độ tiếng Anh

  Xem thêm