Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Tiếng Anh năm 2018 có đáp án (Đề 3)

Ôn thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Nằm trong bộ đề Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019, đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện thi HSG môn Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới có đáp án dưới đây gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh nâng cao lớp 5 khác nhau. Đây là tài liệu ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh hiệu quả dành cho học sinh lớp 5.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 5 khác:

 • Em hãy khoanh tròn chữ cái khác với từ còn lại.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Chọn đáp án đúng nhất A, B, C hoặc D.
 • 1. It is hot ............ summer.
 • 2. I don’t like Maths ……………it is difficult.
 • 3. What’s the matter…………you?
 • 4. Do you like English? Yes, I……….
 • 5. He often………………to school in the morning
 • Hoàn thành đoạn văn sau bằng cách tìm một từ phù hợp điền vào mỗi chỗ trống.
  Ba, Lan, and Hoa want to do some shopping. So they go to the (1).................. . Next, they go to the post office because Ba wants some (2).................... Then they go to the bookstore (3)...................... Lan wants some books and postcards. After that, they go to the food stall because they (4)...................... hungry. Finally, they go to the (5)..................... because they want to see a movie.
 • 1. Ba, Lan, and Hoa want to do some shopping. So they go to the (1).................. .
  supermarket market
 • 2. Next, they go to the post office because Ba wants some (2)....................
  stamps
 • 3. Then they go to the bookstore (3)...................... Lan wants some books and postcards.
  because as
 • 4. After that, they go to the food stall because they (4)...................... hungry.
  are
 • 5. Finally, they go to the (5)..................... because they want to see a movie.
  cinema
 • Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi phía dưới.
  Hi! This is my friend. His name is John. He is ten years old. He is a student at a primary school of Ha Noi. He lives in a small apartment in Ha Noi with his aunt and uncle. His apartment is near a zoo. So, He usually goes there on weekend. He likes monkeys best because they can swing. He studies many subjects at school, but he likes Maths best. His classes usually start at a quarter past seven.
 • 1. How old is John?
  He is ten years old. John is ten years old.
 • 2. Where does he live?
  He lives in Ha Noi. He lives in a small apartment in Ha Noi.
 • 3. Who does he live with?
  He lives with his uncle and aunt. He lives with his aunt and uncle.
 • 4. When does he usually go to the zoo?
  He usually goes to the zoo on weekend.
 • 5. What is his favorite subject?
  His favorite subject is Maths.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
26 2.037
Sắp xếp theo

Kiểm tra trình độ tiếng Anh

Xem thêm