Đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 5

Ôn tập môn Tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 1

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi giữa kì 1 lớp 5 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau được biên tập bám sát chương trình sách mới hiện nay giúp học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức đã học hiêu quả và đạt điểm cao trong kì thi sắp tới.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 5 khác:

 • Choose the odd one out.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • Choose the correct answer.
 • 1. She went to Hoi An Ancient ………
 • 2. Where ……… you last summer?
 • 3. Where _______ you visit when you were in Ha Long?
 • 4. Did you_______any photographs there?
 • 5. What did you eat last night? I _______ fish, rice and soup.
 • 6. Her birthday is .......... Friday, August 20th.
 • 7. ......... you have a test tomorrow morning?
 • 8. We will .......... our old friends next Sunday .
 • 9. ......... meet at 7.00 p. m .
 • 10. I live .......... my parents in the countryside.
 • Put the words in the right order to make meaningful sentences.
 • 1. every/ school/ Jane/ morning/ eight/ to/ o’clock/ goes/ at/ ./
  Jane goes to school at eigh o'clock every morning.
 • 2. in the city/ in the country/ Hung/ or/ Does/ live/ ?/
  Does Hung live in the city or in the countryside? Does Hung live in the countrysie or in the city?
 • 3. part/ in/ festival/ Did/ the/ sports/ you/ take/ ?/
  Did you take part in the sports festival?
 • 4. Hoa/ birthday/ to/ her/ invite/ Minh/ party/ will/ next/ ./
  Hoa will invite Minh to her next birthday party.
 • 5. birthday/ went/ my/ My family/ to/ cousin’s/ party/ night/ last/ ./
  My family went to my counsin' birthday party last night.
 • Read the passage and fill the gaps.
  Hello, I (1) _______ Loan, I (2) _______ with my parents in Ho Chi Minh City. My (3) _______ number is 8562364. I often talk (4) _______ my friends on the phone. Now I am calling Hoa to talk about Minh’s birthday party (5) _______ 15th November. Minh is (6)_______ his birthday party at home in the afternoon so I want to ask Hoa about what we shall buy and give him at the party. I also want to tell her to wait for me at home and I will go there to meet her (7) _______ foot and then go with her (8) _______ Minh’s house.
 • 1. Hello, I (1) _______ Loan,
 • 2. I (2) _______ with my parents in Ho Chi Minh City.
 • 3. My (3) _______ number is 8562364.
 • 4. I often talk (4) _______ my friends on the phone.
 • 5. Now I am calling Hoa to talk about Minh’s birthday party (5) _______ 15th November.
 • 6. Minh is (6) _______ his birthday party at home in the afternoon so I want to ask Hoa about what we shall buy and give him at the party.
 • 7. I also want to tell her to wait for me at home and I will go there to meet her (7) _______ foot
 • 8. and then go with her (8) _______ Minh’s house.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
85 4.101
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm