Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 5 lần 1 năm học 2018 - 2019 số 2

First Fifteen-minute English Test for Grade 5

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 5 lần 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập Tiếng Anh 5 gồm nhiều dạng bài tập khác nhau được biên tập bám sát với chương trình học tại Nhà trường, là tài liệu Ôn tập Tiếng Anh hiệu quả dành cho học sinh lớp 5.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 5 khác:

 • Choose the odd one out.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Put the words in order to make sentences.
 • 1. address/ What/ Mai's/ is/ ?/
  What is Mai's address?
 • 2. does/ she/ Who/ with?/ live/
  Who does she live with?
 • 3. her/ Is/ house/ beautiful?/
  Is her house beautiful?
 • 4. 56 Nguyen Trai/ Street./ My school/ at/ is/
  My school is at 56 Nguyen Trai street.
 • 5. she/ Where/ does/ live?/
  Where does she live?
 • Using the words below to complete the sentences.
  city        address         floor        province     mountain     hometown     village         tower  

  1. Quang Nam _________ is my father's hometown.

  2. My aunt and uncle live in a small _________ in the countryside.

  3. Her family lives on the third _________ of HAGL Tower.

  4. There is a big and tall _________ in front of my house.

  5. Da Nang is one of the most beautiful _________ in Vietnam.

  6. Their _________ is 97B, Nguyen Van Cu Street.

  7. Truong Son is the longest _________ in my country.

  8. Peter's _________ is London City in England.

 • 1. Quang Nam _________ is my father's hometown.
  province
 • 2. My aunt and uncle live in a small _________ in the countryside.
  village
 • 3. Her family lives on the third _________ of HAGL Tower.
  floor
 • 4. There is a big and tall _________ in front of my house.
  tower
 • 5. Da Nang is one of the most beautiful _________ in Vietnam.
  city
 • 6. Their _________ is 97B, Nguyen Van Cu Street.
  address
 • 7. Truong Son is the longest _________ in my country.
  mountain
 • 8. Peter's _________ is London City in England.
  hometown
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
16 1.177
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm