Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 Did You Go To The Party?

Ôn tập Unit 4 Tiếng Anh 5 chương trình mới

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 4: Did You Go To The Party? có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập Tiếng Anh 5 được biên tập bám sát với nội dung bài học giúp các em học sinh lớp 5 củng cố kiến thức đã học về Từ vựng, Ngữ pháp Tiếng Anh có trong Unit 4.

Một số bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 khác:

 • Chọn đáp án đúng.
 • 1. _____ you go to Mai’s party last Sunday?
 • 2. Did Mary ___ to the zoo with her parents?
 • 3. Yesterday, I ___ at home and ___ TV.
 • 4. Did they enjoy their holidays? – Yes, ___.
 • 5. We had a lot of ____at the party.
 • Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.
 • 1. weekend/ grandparents/ I/ last/ my/ visited/ ./
  I visited my grandparents last weekend.
 • 2. morning/ on/ ,/ the/ picnic/ In/ went/ a/ we/ ./
  In the morning, we went on a picnic.
 • 3. she/ TV/ Did/ cartoons/ on/ watch/ night/ last/ ?/
  Did she watch cartoons last night?
 • 4. funfair/ did/ do/ What/ at/ you/ the/ ?/
  What did you do at the funfair?
 • Tìm lỗi sai.
 • 1.
  Last week, my brother and I join a sport festival.
 • 2.
  What did you did at the funfair last month?
 • 3.
  Did you stay at home and watch TV? - No, I did. I went to the park.
 • 4.
  Who did you meet on the party?
 • 5.
  He bought 2 comic book at the book fair.
 • Chọn từ có trọng âm khác.
  1. 
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • Chọn từ khác loại.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
33 3.141
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm