Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 13: What do you do in your free time? có đáp án

Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 13

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Bài tập Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 13: What do you do in your free time? có đáp án dưới đây là nguồn tài liệu hữu ích giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố thêm các kiến thức được trong trong Bài 13 tiếng Anh lớp 5.

Ngoài Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 13: What do you do in your free time? có đáp án, mời các em tham khảo thêm:

 • I. Fill in the blank
 • 1. C_NE_A
  cinema
 • 2. P_RK
  park
 • 3. SP_RT
  sport
 • 4. PR_GR_M_E
  programme
 • 5. CA_T_ _N
  cartoon
 • 6. DR_W
  draw
 • 7. PL_Y C_ES_
  play chess
 • 8. FR_E T_M_
  free time
 • 9. S_RVEY
  survey
 • 10. S_RF T_E IN_E_NE_
  surf the Internet
 • II. Fill in the blank with suitable word
 • 1. What do you__________in your ______time ? I __________ cartoons on TV.
  Các đáp án cần điền ngăn cách nhau bằng dấu gạch ngang
  do - free - watch
 • 2. What ___ you doing? – I’m __________chess.
  are - playing
 • 3. What do you do in your free______? – I often ride a ______in the park.
  time - bike
 • 4. What ____ your father do in _____ free time? - _______ goes fishing.
  does - He
 • 5. My sister __________ to music and _______ the Internet in her free time.
  listens - surfs
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 1.046
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5

Xem thêm