Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 5

Đề kiểm tra cuối kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh có đáp án

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 năm học 2018 - 2019 số 5 thuộc bộ đề thi học kì 2 lớp 2 môn tiếng Anh do VnDoc.com đăng tải. Đề kiểm tra cuối học kì 2 được để dưới dạng trắc nghiệm với những câu hỏi bám sát chương trình học của bộ GD - ĐT giúp học sinh lớp 2 củng cố kiến thức Tiếng Anh trọng tâm kì 2 hiệu quả.

Các bạn có thể tải toàn bộ tài liệu và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 5

Một số đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 2 khác:

 • I. Sắp xếp lại các câu sau thành đoạn hội thoại

  a. Yes. I need some eggs. ………………………………

  b. A kilo, please. ………………………………

  c. How much do you want? ………………………………

  d. A kilo. Do you want any thing else? ………………………………

  e. A dozen please. Thank you. Good bye. ………………………………

  f. How many do you want? ………………………………

  g. I'd like some sugar. ………………………………

  h. Can I help you? ………………………………

  i. Good bye ………………………………

 • 1.
  h
 • 2.
  g
 • 3.
  c
 • 4.
  b
 • 5.
  d
 • 6.
  a
 • 7.
  f
 • 8.
  e
 • 9.
  i
 • II. Hãy điền một chữ cái thích hợp vào chỗ chấm để tạo thành từ có nghĩa:

  Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh

  Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh

 • 1.
  Viết lại đầy đủ cả từ
  school
 • 2.
  rubber
 • 3.
  music room
 • 4.
  class room
 • 5.
  big
 • 6.
  open
 • III. Sắp xếp lại các câu sau:
 • 1. name/ your/ What/ is?
  What is your name?
 • 2. Lan / is / My / name.
  My name is Lan.
 • 3. are / you / How / old?
  How old are you?
 • 4. am / I / eight / old / years.
  I am eight years old.
 • 5. is / This / classroom /my.
  This is my classroom.
 • 6. I / May / out / go?
  May I go out?
 • IV: Hoàn thành các câu sau
 • 1. Which ……your school?
  is
 • 2. open ………book.
  your
 • 3. How…….. you ?
  are
 • 4. This…… my music room.
  is
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 340
Sắp xếp theo
  Đề thi học kì 2 lớp 2 Xem thêm