Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 5

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 theo thông tư 22 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 1 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 2 học kỳ 2 được biên tập bám sát chương trình học giúp học sinh lớp 2 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

I. Sắp xếp lại các câu sau thành đoạn hội thoại

a. Yes. I need some eggs. ………………………………

b. A kilo, please. ………………………………

c. How much do you want? ………………………………

d. A kilo. Do you want any thing else? ………………………………

e. A dozen please. Thank you. Good bye. ………………………………

f. How many do you want? ………………………………

g. I'd like some sugar. ………………………………

h. Can I help you? ………………………………

i. Good bye ………………………………

II. Hãy điền một chữ cái thích hợp vào chỗ chấm để tạo thành từ có nghĩa:

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh

III. Sắp xếp lại các câu sau:

1. name/ your/ What/ is?

………………………………………………………………………………………

2. Lan / is / My / name.

………………………………………………………………………………………

3. are / you / How / old?

………………………………………………………………………………………

4. am / I / eight / old / years.

………………………………………………………………………………………

5. is / This / classroom /my.

………………………………………………………………………………………

6. I / May / out / go?

………………………………………………………………………………………

IV: Hoàn thành các câu sau

1. Which ……your school?

2. open ………book.

3. How…….. you ?

4. This…… my music room.

ĐÁP ÁN

I.

1.h 2 .g 3.c 4.b 5.d 6.a 7.f 8.e 9.i

II.

1. school 2. rubber

3. music room 4. class room

5. bag / big 6. open

III.

1. What is your name?

2. My name is Lan.

3. How old are you?

4. I am eight years old.

5. This is my classroom.

6. May I go out?

IV.

1. is

2. your

3. are

4. is

Trên đây là toàn bộ nội dung đề thi và đáp án của Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 5. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 2 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online, Đề thi học kì 2 lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 4.857
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm