10 Đề ôn tập học kì 2 môn tiếng Anh lớp 2 năm 2023

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2

Bộ 9 Đề thi học kì 2 lớp 2 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây tập trung vào kỹ năng viết Tiếng Anh, giúp các em nhận biết từ vựng, cấu trúc câu, từ đó có nền tảng Tiếng Anh cơ bản tốt, giúp các em làm bài kiểm tra, bài thi tiếng Anh học kì 2 lớp 2 năm 2022 - 2023 đạt kết quả cao.

Xem thêm: Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 2 i-Learn Smart Start số 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 sách Kết nối tri thức số 1 MỚI

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 Phonics Smart số 1

I. Choose the odd one out

1. A. van

B. train

C. olive

D. bus

2. A. draw

B. cup

C. read

D. walk

3. A. zoo

B. ten

C. twelve

D. fifteen

4. A. brother

B. aunt

C. grandma

D. family

5. A. chair

B. bed

C. table

D. baby

Xem đáp án

1. C

2. B

3. A

4. D

5. D

II. Look at the pictures and complte the words

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 Phonics Smart số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 Phonics Smart số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 Phonics Smart số 1

1. _ _ n d o _

2. _o o _ s _ o p

3. y _ c _ t

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 Phonics Smart số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 Phonics Smart số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 Phonics Smart số 1

4. _ u _ _ e _

5. c _ r r _ t

6. _ o _ _

Xem đáp án

1. window

2. bookshop

3. yacht

4. rubber

5. carrot

6. sofa

III. Match

1. What are you doing?

A. They are under the bed

2. What do you like?

B. This is my aunt

3. Who is this?

C. I am singing a song

4. Where are the cats?

D. I like reading a book

Xem đáp án

1. C

2. D

3. B

4. A

IV. Reorder these words to make sentences

1. a/ nurse/ She’s/ ./

____________________________________________

2. is/ She/ skating/ ./

____________________________________________

3. shoes/ I/ buy/ want some/ to/ ./

____________________________________________

4. need/ We/ some/ coats/ ./

____________________________________________

5. football/ They/ playing/ are/ ./

____________________________________________

Xem đáp án

1. She’s a nurse.

2. She’s skating.

3. I want to buy some shoes.

4. We need some coats.

5. They are playing football.

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn tiếng Anh có đáp án - Đề số 2

I. Circle the odd one-out. Khoanh tròn từ mang nghĩa khác loại.

1. A. socksB. shortsC . kitchenD. coat
2. A. sheepB. dressC. T-shirtD. pants
3. A. fishB. shoesC. lionD. goat
4. A. living roomB. hatC. bedroomD. bathroom
5. A. houseB. apartmentC. chairD. dining room

II. Order the words. Sắp xếp từ đã cho thành câu hoàn chỉnh.

1. my / It’s / ice cream. / sister’s

______________________________

2. isn’t / a / She / teacher.

______________________________

3. table. / It’s / the / under

______________________________

4. your / pencil/ ? / Where’s/ case/

______________________________

5. is / This / my / dad.

______________________________

III. Read and match. 

1. 2 + 4a. eight
2. 5 + 6b. twelve
3. 4 + 8c. nine
4. 6 + 3d. six
5. 3 + 5e. eleven

IV. Choose the correct answer. 

1. Whose.................. is it? It's our house.

A. pen

B. House

C. houses

2. Who is this? This is .......................grandma.

A. I

B. me

C. My

3. My brother ................. young.

A. is

B. am

C. Are

4. What is..................... name? His name is Long.

A. he

B. his

C. Him

5.That’s my dad. .................is strong.

A. She

B. He

C. His

ĐÁP ÁN

I. Circle the odd one-out. Khoanh tròn từ mang nghĩa khác loại.

1 - C; 2 - A; 3 - B; 4 - B; 5 - C;

II. Order the words. Sắp xếp từ đã cho thành câu hoàn chỉnh.

1 - It's my sister's ice cream.

2 - She isn't a teacher.

3 - It's under the table.

4 - Where's your pencil case?

5 - This is my dad.

III. Read and match.

1 - d; 2 - e; 3 - b; 4 - c; 5 - a;

IV. Choose the correct answer.

1 - B; 2 - C; 3 - A; 4 - B; 5 - B;

Đề tiếng Anh lớp 2 học kì 2 - Đề số 3

Điền từ thích hợp hoàn thành từ dưới đây.

a. c_assroom: lớp học

b. sc_ool: trường học

c. t_acher: giáo viên

d. boo_: sách

e. sm_ll: nhỏ

f. n_ce: đẹp, tốt

g. _en: cái bút

h. w_ter: nước

Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh

a. How/ is/ old/ she/ ?/

....................................................

b. eight/ Nam/ old/ is/ years/ ./

....................................................

c. down,/ please/ Sit/ ./

....................................................

d. is/ my/ That/ teacher/ ./

....................................................

e. class/ 20/ Her/ has/ students/ ./

....................................................

f. This/ my/ is/ mother/ ./

....................................................

Chọn từ khác loại

1. a. whiteb. brownc. oranged. apple
2. a. colorb. eightc. fourd. nine
3. a. bananab. applec. seesawd. grape
4. a. swingb. seesawc. pinkd. hide-and-seek
5. a. Ib. hec. Shed. Peter
6. a. dob. playc. sayd. Linda
7. a. penb. bookc. dod. crayon
8. a. teacherb. momc. dadd. son

Đáp án đề kiểm tra tiếng Anh lớp 2 học kỳ 2 

Điền từ thích hợp hoàn thành từ dưới đây.

a. classroom: lớp học

b. school: trường học

c. teacher: giáo viên

d. book: sách

e. small: nhỏ

f. nice: đẹp, tốt

g. pen: cái bút

h. water: nước

Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh

a - How old is she?

b - Nam is eight years old.

c - Sit down, please.

d - That is my teacher.

e - Her class has 20 students.

f - This is my mother.

Chọn từ khác loại

1 - d; 2 - a; 3 - c; 4 - c; 5 - d; 6 - d; 7 - c; 8 - a;

Đề cương ôn tập tiếng Anh lớp 2 học kỳ 2 có đáp án - Đề số 4

Bài 1. (3 điểm): Hãy điền một chữ cái thích hợp vào chỗ chấm để tạo thành từ có nghĩa:

1. scho….l

2. m…..sic room

3. b…...g

4. rubb…. r

5. cl….ss room

6. op….n

Bài 2. (3 điểm): Sắp xếp lại các câu sau:

1. name/ your/ What/ is?

………………………………………………………………………………………….

2. Lan / is / My / name.

………………………………………………………………………………………….

3. are / you / How / old?

…………………………………………………………………………………………

4. am / I / eight / old / years.

…………………………………………………………………………………………..

5. is / This / classroom /my.

…………………………………………………………………………………………..

6. I / May / out / go?

…………………………………………………………………………………………..

Bài 3. (2 điểm ): Hoàn thành các câu sau

1. Which ……your school?

2. open ………book.

3. How…….. you ?

4. This…… my music room.

Bài 4. (2 điểm ): Viết câu trả lời:

1. What is your name?

…………………………………………………………………………………………..

2. How old are you?

…………………………………………………………………………………………

Đáp án bài tập tiếng Anh lớp 2 học kỳ 2

Bài 1: Điền đúng mỗi chữ cái được 0,5 điểm.

1. school

2. music room

3. bag / big/ bug

4. rubber

5. class room

6. open

Bài 2: Sắp xếp đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

1. What is your name?

2. My name is Lan.

3. How old are you?

4. I am eight years old.

5. This is my classroom.

6. May I go out?

Bài 3: Điền đúng mỗi từ được 0,5 điểm.

1. is

2. your

3. are

4. is

Bài 4: Trả lời đúng mỗi câu được 1 điểm.

Các em học sinh tự trả lời về bản thân mình.

Gợi ý:

1. My name is My Le.

2. I am eight years old..

Đề thi cuối kì 2 lớp 2 môn tiếng Anh có đáp án số 5

I. Put the words in the correct order

1. my/ that/ Is/ car?

___________________

2. an/ apple/ got/ you/ Have?

___________________

3. three/ ‘ve/ got/ bananas/ I

___________________

4. haven’t/ got/ I/ biscuits/ any

____________________

5. are./ Yes, / they

____________________

II. Read and complete the sentence.

My name is Linda. I live in a house. I live with my mum, my dad and my elder sister, Mary. Upstairs there are three bedrooms. My bedrooms is pink. The bathroom is upstairs. The kitchen is downstairs. It is very big.

1. Mary lives in a _______

2. Her elder sister is ________

3. There are _____ bedrooms upstairs.

4. Linda's bedroom is ________

5. The kitchen is very ____________.

III. Circle the correct word

1. two leg/ legs

2. four toes/ toe

3. one book/ books

4. two eye/ eyes

5. One noses/ nose

IV. Circle the correct words:

1. Where’s/ Where are my mom?

2. Where’s/ Where are my friends?

3. Where’s/ Where are your elder sisters?

4. Where’s/ Where are Grandpa?

ĐÁP ÁN

I. Put the words in the correct order

1 - Is that my car?

2 - Have you got an apple?

3 - I've got three bananas.

4 - I haven't got any biscuits.

5 - Yes, they are.

II. Read and complete the sentence.

1. Mary lives in a ____house___

2. Her elder sister is ____Mary____

3. There are ___three__ bedrooms upstairs.

4. Linda's bedroom is ___pink_____

5. The kitchen is very _____big_______.

III. Circle the correct word

1. two leg/ legs

2. four toes/ toe

3. one book/ books

4. two eye/ eyes

5. One noses/ nose

IV. Circle the correct words:

1. Where’s/ Where are my mom?

2. Where’s/ Where are my friends?

3. Where’s/ Where are your elder sisters?

4. Where’s/ Where are Grandpa?

Đề thi cuối kì 2 lớp 2 môn tiếng Anh có đáp án số 6

I/ Look at the picture and match

1. Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2

A. rice

2. Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2

B. shorts

3. Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2

C. fifteen

4. Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2

D. queen

5. Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2

E. hippo

II/ Look and write

Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2

Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2

1. _____________

2. _____________

Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2

Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2

3. _____________

4. _____________

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. is/ wearing/ He/ a/ T-shirt/ shorts/ and/

_________________________________________________

2. running/ zebra/ Is/ the/ ?/

_________________________________________________

3. like/ you/ orange juice/ Do/ ?/

_________________________________________________

4. sliver/ wants/ The/ prince

_________________________________________________

Đáp án

I/ Look at the picture and match

1. C

2. A

3. E

4. B

5. D

II/ Look and write

1. crocodile

2. shoes

3. bread

4. coat

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. He is wearing a T-shirt and shorts.

2. Is the zebra running?

3. Do you like orange juice?

4. The prince wants silver.

Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 2 sách Kết nối tri thức - Đề 7

I. Look at the pictures and complete the words

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 sách Kết nối tri thức số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 sách Kết nối tri thức số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 sách Kết nối tri thức số 1

1. _ o _ u r _

2. g _ _ _ e s

3. t _ _ t

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 sách Kết nối tri thức số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 sách Kết nối tri thức số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 sách Kết nối tri thức số 1

4. s _ o _ t s

5. g r _ n _ m _ t h _ _

6. _ _ x

Xem đáp án

1. yogurt

2. grapes

3. tent

4. shorts

5. grandmother

6. fox

II. Match

1. Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 sách Kết nối tri thức số 1

A. rainbow

2. Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 sách Kết nối tri thức số 1

B. shoes

3. Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 sách Kết nối tri thức số 1

C. cake

4. Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 sách Kết nối tri thức số 1

D. zebra

Xem đáp án

1. D

2. C

3. B

4. A

III. Reorder these words to have correct sentences

1. number/ it/ What/ is/ ?/

_________________________________________

2. How/ sister/ your/ is/ old/ ?/

_________________________________________

3. the/ What/ shirts/ are/ ?/

_________________________________________

4. They’re/ bike/ riding/ a/ ./

_________________________________________

5. cake/ the/ table/ The/ on/ is/ ./

_________________________________________

Xem đáp án

1. What number is it?

2. How old is your sister?

3. What are the shirts?

4. They’re riding a bike.

5. The cake is on the table.

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 Family and Friends số 8

I. Look at the pictures and choose the correct sentences

1. Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 Family and Friends số 2

Where’s your brother?

A. He’s in the bedroom

B. He’s in the dining room

2. Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 Family and Friends số 2

A. My father goes to work by car

B. My sister goes to work by car

3. Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 Family and Friends số 2

A. The dog is on the table

B. The dog is under the table

Xem đáp án

1. A

2. A

3. B

II. Look at the picture and complete the words

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 Family and Friends số 2

1. k _ t c _ _ n

2. _ r _ s _ e _

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 Family and Friends số 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 Family and Friends số 2

3. s _ _ _ t s

4. _ _ a t

Xem đáp án

1. kitchen

2. frisbee

3. shorts

4. boat

III. Choose the correct answer

1. Where _________ the bag? - It’s on the table.

A. is

B. are

2. ___________ these her shoes? - No, they aren’t

A. Is

B. Are

3. My brother _________ happy

A. is

B. are

4. How ________ you? - I’m very well. Thanks

A. is

B. are

5. They __________ on the bed.

A. is

B. are

Xem đáp án

1. A

2. B

3. A

4. B

5. B

IV. Reorder these words to have correct sentences

1. sister/ That’s/ my/ ./

___________________________________________

2. the/ balls/ I/ see/ can/ ./

___________________________________________

3. a/ teacher/ She’s/ ./

___________________________________________

Xem đáp án

1. That’s my sister.

2. I can the the balls.

3. She’s a teacher.

Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh số 9

Exercise 1: Look at the pictures and complete the words

Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1

Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1

Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1

1. g _ r a f f _

2. c _ i c _ _ n

3. _ h _ e _

Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1

Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1

Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1

4. _ r _ g

5. _ o o _ i _ s

6. s _ i _ t

Exercise 2: Look at the pictures and answer the questions

1. Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1

Is he walking?

__________________

2. Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1

What is he wearing

He is wearing ________ and ________

3. Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1

How many books?

____________________

4. Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1

What is it?

______________________

Exercise 3: Reorder these words to have correct sentences

1. mother/ My/ wearing/ dress/ is/ a/ pink/ ./

_________________________________________________

2. milk?/ like/ Do/ you/

_________________________________________________

3. hat/ a/ it/ Is/ ?/

_________________________________________________

4. are/ old/ you?/ How/

_________________________________________________

Xem đáp án chi tiết tại: Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh số 9

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 Smart Start số 10

I. Match

1. What day is it today?

A. No, this’s his hat.

2. Is this your hat?

B. Four

3. Where is she from?

C. It’s Friday

4. How many people are there in your family?

D. No, I can’t

5. Can you see the bus?

E. She’s from Da Nang

II. Look at the pictures and complete the words

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 Smart Start số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 Smart Start số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 Smart Start số 1

1. _ _ a _ e

2. d _ c _

3. T - _ h _ r _

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 Smart Start số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 Smart Start số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 Smart Start số 1

4. b _ a _

5. _ _ n _ h

6. _ r _ s _ r

III. Look at the picture and decide if the statements are true (T) or false (F)

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 Smart Start số 1

1. There are five people in the picture.

2. Mom is wearing a dress.

3. The little girl is eating an apple.

4. The little boy is wearing a blue T-shirt.

Xem đáp án chi tiết tại: Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 2 i-Learn Smart Start có đáp án

Trên đây là Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kỳ 2 có đáp án, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý phụ huynh, thầy cô và các em học sinh.

Đánh giá bài viết
498 296.530
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm