Đề thi học kì 2 lớp 2 môn tiếng Anh theo chương trình Family and Friends 2

Bộ đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 2 có đáp án

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 2 theo chương trình sách Family and Friends 2 có đáp án được sưu tầm và đăng tải dưới đây bao gồm 2 đề tiếng Anh lớp 2 học kỳ 2 được biên soạn bám sát chương trình học giúp các em học sinh ôn tập rất hữu ích. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

I. Nội dung Đề thi Anh văn lớp 2 học kỳ 2 số 1

I. Listen and draw V or X

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn tiếng Anh theo chương trình Family and Friends 2

II. Read and complete the text with following letter.

Look! They are Lisa and Bob. Lisa is nine years old and Bob is eleven. They are cousins. Lisa is in the (1) k………………….. She likes meat, (2) r……………and (3) y……… Bob is watching animals on TV. He likes giraffes, (4) m……………..and (5) p………….

III. Choose, circle and write (chọn, khoanh tròn và viết)

1. What animals do you like? ………………………………

A. rice and yogurt

B. upstairs and downstairs

C. parrots and hippos

2. Do you like ice cream? ………………………….

A. Yes, I do.

B. No,he doesn’t.

C. Yes, she does.

3. It’s a big animal. It has along nose and long legs. …………………

A. A snake

B. an elephant

C. a giraffe

4. Where is Grandpa and Grandma? ………………………………

A. They like parrots and lions.

B. They like meat and carrots.

C. They are in upstairs.

5. Linda’s ………………..are red and white.

A. Dress

B. shoes

C. T - shirt

6. My mom has ……………hair and ……………….eyes.

A. long / black

B. lions /snakes

C. cookies / grapes

7. Which ONE is true (câu nào sau đây viết đúng)

….………………………………………………………….

A. She has dog little.

B. I have hair curly.

C. It’s a yellow cat.

8. Does he like bananas and bread? ……………………………..

A. Yes , he does.

B. No, I don’t.

C. No, she doesn’t.

9. What’s it? It has three sides .

A. a circle

B. a triangle

C. a square.

10. ….……………….is my favourite drink.

A. orange

B. tomato

C. water

IV. Put the adjective into the sentence.

1. I like animals (little). ………………………………………….

2. My dad has a car (white). ………………………………………….

3. It’s a giraffe. (tall) …………………………………………..

4. I live in a bedroom. (pink) …………………………………………..

5. My friend has eyes. (green) …………………………………………..

6. They are elephants. (big) ……………………………………………

7. I like to drink water .( cold). …………………………………………….

8. My sister likes sandwiches (small) …………………………………………….

9. This is Billy’s hat. (yellow). …………………………………………….

10. This is a dog. (good) …………………………………………….

II. Nội dung đề kiểm tra tiếng Anh lớp 2 học kì 2 số 2

I. Reorder the letters to make the words

1. h o s t r s = ……………

2. r e p a = ……………

3. v a h e = ……………

4. t s a n p = ……………

5. t a h = ……………

6. m r o b d e o = …………….

7. s o u h e = …………..

8. k i o c o e = …………..

9. k i n r d s = …………..

10. l a k b c = …………..

II. Complete the descriptions

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn tiếng Anh theo chương trình Family and Friends 2

III. Read and do the tasks (đọc và hoàn thành những yêu cầu sau)

Name: Mia - nine years old.

Hair: curly and black

Eyes: green

Animals: monkeys, rabbits and parrots

Food & drinks: pears , oranges , fish and milk.

Colors: purple and orange

A. Write TRUE or FALSE

1. Mia has curly hair and green eyes. True

2. She likes lions,tigers and parrots. ……………

3. She likes oranges and fish. ……………..

4. Her favourite drink is milk. ……………..

5. Her favourite colors are red and yellow. ……………..

B. Read again and complete about her

Her name is (1)……Mia……. She’s…………….years old. She has……….and ………hair. She doesn’t like big animals. She likes ………….., ………………and……….Her favourite drink is ……………. She likes …………………..and ………………color.

Ngoài Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn tiếng Anh có đáp án, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập môn tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Bài tập cuối tuần lớp 2, Đề thi giữa kì 2 lớp 2, Tiếng Anh lớp 2 theo từng unit...

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 2, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
20 17.589
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm