Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 2 i-Learn Smart Start năm 2021

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn tiếng Anh i-Learn Smart Start có đáp án

Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 2 theo chương trình i-Learn Smart Start năm 2021 dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 2 có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 2 học kì 2 có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK i-Learn Smart Start level 2 Unit 6 - 10 giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

I. Choose the odd one out. 

1. A. bananaB. pineappleC. peas
2. A. chickenB. dogC. cat
3. A. bookshopB. parkC. How
4. A. happyB. feelC. hungry
5. A.  isB. NoC. Yes

II. Fill the blanks. 

Where; How; tired; mouse; happy;

1. ____ are you?

2 . I am ______. What about you?

3. Are you _______? - Yes, I am.

4. Do you like ______? - No, I don't.

5. _____ is the tiger? - It is in the zoo.

III. Put the words in order. 

1. drink/ What/ you/ to/ want/ do/ ?

__________________________

2. I/ some/ Can/ have/ potatoes/ ?

__________________________

3. going/ ice-cream/ I/ to/ shop/ am/ the/ ./

__________________________

4. Linda/ Is/ thirsty/ ?

__________________________

5. thunder/ Can/ hear/ you/ the/ ?

__________________________

ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out.

1 - C; 2 - A; 3 - C; 4 - B; 5 - A;

II. Fill the blanks.

1. __How__ are you?

2 . I am ___tired___. What about you?

3. Are you ___happy____? - Yes, I am.

4. Do you like __mouse____? - No, I don't.

5. __Where___ is the tiger? - It is in the zoo.

III. Put the words in order.

1 - What do you want to drink?

2 - Can I have some potatoes?

3 - I am going to the ice-cream shop.

4 - Is Linda thirsty?

5 - Can you hear the thunder?

Trên đây là Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 2 i-Learn Smart Start có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 2 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online, Đề thi học kì 2 lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 2, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
3 4.947
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm