Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 có đáp án năm học 2018 - 2019

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh có đáp án dưới đây gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 2 khác nhau được biên tập bám sát chương trình học, giúp học sinh lớp 2 luyện thi cuối năm hiệu quả.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 có đáp án năm học 2018 - 2019 số 2

 • Read and fill the blanks: Picking      -       box       -       farm       -    oranges
 • 1. Thomas and Sarah are on the ……………………
  farm
 • 2. There are a lot of …………………..on the farm.
  oranges
 • 3. Sarah and I are ………………….them.
  picking
 • 4. We put them in the square ……………………
  box
 • Circle the correct answer
 • 1. She is flying .........
 • 2. What ........ you like?
 • 3. The lemon tastes ..........
 • 4. There are six eggs in the ...........
 • 5. We have got many...........
 • 6. The bird lives in a..........
 • Write
 • 1. cheese. / Martin/ likes/ to / eat.
  Martin likes to eat cheese.
 • 2. Harry / fast. / can/ gallop
  Harry can gallop fast.
 • 3. pond./ is/ the/ swimming/ in/ Freddie
  Freddie is swimming in the pond.
 • 4. likes/ Thomas/ tennis./ playing
  Thomas like playing tennis.
 • 5. spots./ got/ has/ black/ Carrie
  Carrie has got black spots.
 • Match the question with the correct answer.
  1.How many children are there?• a. He is using a pencil.
  2. Where is the bird?• b. a dress
  3. What is Sarah wearing?• c. there are six children
  4. What is Thomas holding?• d. In the nest
  5. What is he using?• e. He is holding a box
 • 1.
  c
 • 2.
  d
 • 3.
  b
 • 4.
  e
 • 5.
  a
 • Fill the correct word:
  What - where - are - have - can - how
 • 1. ……………………….is Mary doing? She’s making lemonade.
  What
 • 2. ……………………….are you? I’m fine, thank you.
  How
 • 3. ……………………….you got any brothers? No, I haven’t
  Have
 • 4. ………………………..are the eggs? They are in the coop.
  Where
 • 5. ………………………..you hungry? Yes, I am hungry.
  Are
 • 6. ……………………….you fly? No, I can’t
  Can
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 565
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 2 Xem thêm