Bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2020 - 2021

Mời các bạn tham khảo Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 có đáp án được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bộ 3 đề kiểm tra tiếng Anh lớp 2 học kì 2 có đáp án này sẽ giúp các em học sinh ôn tập và rèn luyện Tiếng Anh hiệu quả. Quý phụ huynh hoặc giáo viên có thể sử dụng bộ đề thi để cho học sinh ôn tập, giúp các em nắm vững kiến thức Tiếng Anh trên lớp.

I. Đề thi học kì 2 lớp 2 môn tiếng Anh có đáp án năm 2020 - 2021 - Đề số 1

I. Read and match

Bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020

II. Write the correct words with the picture:

Dress/ Grape/ Boy/ Cook/ Flower

Bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020

III. Complete the sentences

Bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020

IV. Read and choose the correct answer.

Bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020

Bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020

V. Recorder the letters

Bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020

ĐÁP ÁN

I. Read and match

1 - princess; 2 - monkey; 3 - bell; 4 - swing; 

II. Write the correct words with the picture:

1 - grapes; 2 - cook; 3 - flower; 4 - dress; 5 - boy;

III. Complete the sentences

1. I can see a planet.

2. I am a teacher.

3. They love to skate.

4. I like to swim.

5. My sister is cleaning the room.

IV. Read and choose the correct answer.

1 - A; 2 - B; 3 - C; 4 - B; 5 - A; 6 - C; 

V. Recorder the letters

1 - chocolate; 2 - teeth; 3 - feet; 4 - skip; 5 - crown; 

II. Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 2 có đáp án năm 2021 - Đề số 2

I. Read and match

Bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020

II. Write the correct words with the picture:

Doll/ Toy/ Whale/ Planet/ Tractor

Bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020

III. Complete the sentences

Bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020

Bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020

IV. Read and choose the correct answer.

Bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020

V. Recorder the letters

Bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020

ĐÁP ÁN

I. Read and match

1 - swan; 2 - ski; 3 - pram; 4 - plane; 

II. Write the correct words with the picture:

1 - planet; 2 - toy; 3 - tractor; 4 - whale; 5 - doll; 

III. Complete the sentences

1.I like to drive a train .

2. That is my mother .

3. We have to clean our teeth .

4. My father is winding the clock .

5.The birds are flying to the flowers.

IV. Read and choose the correct answer.

1 - A; 2 - C; 3 - B; 4 - A; 5 - B; 6 - C; 

V. Recorder the letters.

1 - princess; 2 - cook; 3 - wheel; 4 - father; 5 - drop;

III. Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 2 có đáp án - Đề số 3

I .Circle the odd-one-out. (Khoanh tròn từ mang nghĩa khác loại). (1.25 điểm)

1 A. socks  B. shorts  C . kitchen  D. coat
2 A. sheep  B. dress  C. T-shirt  D. pants
3 A. fish  B. shoes C. lion D. goat
4 A. living room  B. hat  C. bedroom D. bathroom
5 A. house  B. apartment  C. chair  D. dining room

II. Count and write. ( Đếm và viết ) (1 điểm)

1. seven + eight =________________

2. eighteen – six =_________________

3. Twenty – five=___________________

4. Eight + Eight= ___________________

5. Three+ ten=____________________

6. Seventeen + three=___________________

7. Eight + Ten=_______________________

8. Twelve – six=______________________

9. Eleven+ seven= _____________________

10. Fourteen – Nine=__________________

III. Complete the sentences and translate in to Vietnamese. (4 điểm)

1/ is / my / ball. /red /This

->__________________________________________

2/ Where / the/ are/ lions?

->__________________________________________

3/ How old / you?/are

->_________________________________________

4/ he/ Is / a policeman?

->_________________________________________

5/ mom/ My / is / a nurse.

->_________________________________________

6/ His name / Tom. / is

->_________________________________________

7/ are / These / my hands.

->_________________________________________

8/ table? / What’s /on /the

->_________________________________________

9/ The slide /under / is /the tree.

->_________________________________________

10/ tiger/ The / is / on/the sofa.

->__________________________________________

11/ is /in / the tree. / The bike

->________________________________________

12/ is / The teddy bear/ under /the slide.

->________________________________________

13/ the seesaw. / is / on / The doll

->________________________________________

14/ The ball /on / is / the goal.

-> ________________________________________

15/ is / This / Billy’s / ice cream.

->________________________________________

16/ My grandpa / a / is / doctor.

->________________________________________

17/ the ball / Is / under / the table?

->________________________________________

18/ What color / the umbrella / is?

->________________________________________

19/ she / Is / a / pilot?

->_________________________________________

20/ you / Do / like / cookies?

->_________________________________________

IV. Write. (viết.) (1 điểm)

1. Is Billy in the bedroom? Yes, he is.

2. ______ they in the bath room? No, they ________.

3. ______Tom and Tim in the dining room.? Yes, they ______.

4. ______ the baby in the bathroom? Yes, she ______.

5. ______Mom in the kitchen? No, she ________.

V. Write the word . (Viết từ .) (1 điểm)

1._ _ __ _ _ _ _ _ _ (c l e r i c ) hình tròn

2._ _ _ _ _ _ _ _ _ ( o a c t ) áo khoát

3._ _ _ _ __ _ _ _ _ _ (g p i) con heo

4._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (t g r e i ) con cọp

5._ _ __ _ _ _ _ _ _ (b r z e a ) con ngựa vằn

6._ _ _ _ _ _ _ _ _ ( r f e f a g i s ) con hươu cao cổ

7._ _ _ _ __ _ _ _ _ _ ( o s e u h ) căn nhà

8._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (l o n i ) con sư tử

ĐÁP ÁN

I .Circle the odd-one-out. (Khoanh tròn từ mang nghĩa khác loại). (1.25 điểm)

1 - C; 2 - A; 3 - B; 4 - B; 5 - C;

II. Count and write. ( Đếm và viết ) (1 điểm)

1. seven + eight =________fifteen________

2. eighteen – six =_________twelve________

3. Twenty – five=__________fifteen_________

4. Eight + Eight= ________sixteen___________

5. Three+ ten=__________thirteen__________

6. Seventeen + three=_________twenty__________

7. Eight + Ten=____________eighteen___________

8. Twelve – six=___________six___________

9. Eleven+ seven= ___________eighteen__________

10. Fourteen – Nine=_________five_________

III. Complete the sentences and translate in to Vietnamese. (4 điểm)

1 - This is my read ball.

2 - Where are the lions?

3 - How old are you?

4 - Is he a policeman?

5 - My mom is a nurse.

6 - His name is Tom.

7 - These are my hands.

8 - What's on the table?

9 - The slide is under the tree.

10 - The tiger is on the sofa.

11 - The bike is in the tree.

12 - The teddy bear is under the slide.

13 - The doll is on the seesaw.

14 - The ball is on the goal.

15 - This is Billy's ice cream.

16 - My grandpa is a doctor.

17 - Is the ball under the table?

18 - What color is the umbrella

19 - Is she a pilot?

20 - Do you like cookies?

IV. Write. (viết.) (1 điểm)

1. Is Billy in the bedroom? Yes, he is.

2. ____Are__ they in the bath room? No, they ___aren't_____.

3. ___Are___Tom and Tim in the dining room.? Yes, they _are_____.

4. ___Is___ the baby in the bathroom? Yes, she __is____.

5. ____Is__Mom in the kitchen? No, she ___isn't_____.

V. Write the word . (Viết từ .) (1 điểm)

1 - circle; 2 - coat; 3 - pig; 4 - tiger;

5 - zebra; 6 - giraffe; 7 - house; 8 - lion

Ngoài Bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập môn tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Bài tập cuối tuần lớp 2, Đề thi giữa kì 2 lớp 2, Tiếng Anh lớp 2 theo từng unit, đề thi học kì 2 lớp 2...

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 2, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
333 212.584
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm