50 Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2023

Bộ đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2023 là tài liệu được VnDoc.com sưu tầm và tổng hợp đề Toán lớp 2 học kỳ 2, giúp các em học sinh ôn luyện các bài tập Toán lớp 2 học kỳ 2, để chuẩn bị cho kì thi cuối kì 2 đạt kết quả cao nhất.

Xem thêm:

1. Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào đáp án đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số “bốn trăm sáu mươi ba” viết là:

A. 463

B. 436

C. 346

D. 634

Câu 2. Hình nào dưới đây có 1/3 số ô vuông được tô màu?

Đề thi Toán lớp 2 học kỳ 2

A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Câu 3. Số liền trước số 424 là:

A. 425

B. 423

C. 500

D. 400

Câu 4. Nhà các Bình có 9 con gà. Hỏi số chân gà là bao nhiêu?

A. 9 chân

B. 36 chân

C. 27 chân

D. 18 chân

Câu 5. Số nhỏ nhất có 3 chữ số là:

A. 100

B. 101

C. 102

D. 999

Câu 6. An có 1 tờ bạc 500 đồng, 2 tờ bạc 200 đồng, 1 tờ bạc 100 đồng. Hỏi An có tất cả bao nhiêu tiền?

A. 800 đồng

B. 700 đồng

C. 1000 đồng

D. 900 đồng

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

67 + 33                   96 – 38                        584 – 43                        526 + 331

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Câu 2. (1 điểm) Tính

a) 4 x 3 + 39                                                    b) 36 : 4 + 71

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Câu 3. (2 điểm) Tìm x biết

a) x : 6 = 3                                                                 b) x + x + x + x = 20

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Câu 4. (2 điểm) Cô giáo có một số cái kẹo, cô thưởng cho 6 bạn mỗi bạn 5 cái kẹo thì còn thừa 3 cái. Hỏi lúc đầu cô có bao nhiêu cái kẹo?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2. Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào đáp án đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số 235 đọc là:

A. Hai trăm năm mươi ba

B. Hai trăm ba mươi lăm

C. Ba trăm hai mươi lăm

D. Hai trăm ba lăm

Câu 2. Hình trên đã tô màu:

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020

A. 1/2

B. 1/3

C. 1/4

D. 1/5

Câu 3. Có 40kg đường được chia đều vào 2 bao hỏi mỗi bao có bao nhiêu ki – lô – gam?

A. 20kg

B. 2kg

C. 10kg

D. 5kg

Câu 4. Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

A. Số nào nhân với 0 cùng bằng 0

B. Số 0 nhân với số nào cùng bằng chính nó

C. Số 0 chia cho số nào cũng bằng chính nó

D. Số 0 cộng với số nào cũng bằng 0

Câu 5. Độ dài đường gấp khúc có các đoạn thẳng là 12cm; 22cm; 28cm; 17cm là:

A. 69cm

B. 89cm

C. 97cm

D. 79cm

Câu 6. Số nào là số bé nhất trong các số sau: 121; 211; 212; 221

A. 121

B. 211

C. 212

D. 221

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

46 + 49                            123 + 24                      91 – 5                       976 – 14

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Câu 2. (1 điểm) Tính:

a) 3 x 7 + 4                                                                       b) 5 x 6 : 3

Câu 3. (2 điểm) Tìm x biết:

a) 212 + x = 478                                                              b) 2 x x = 5 x 4

c) x : 3 = 15 : 5                                                                 d) 35 : x = 5

Câu 4. (2 điểm) Xe thứ nhất chở được 344 quả dừa. Xe thứ hai chở được ít hơn xe thứ nhất 42 quả dừa. Hỏi:

a) Xe thứ hai chở được bao nhiêu quả dừa?

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

b) Cả hai xe chở được bao nhiêu quả dừa?

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

3. Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 3

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào đáp án đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số 216 được đọc là:

A. Hai một sáu

B. Hai trăm mười sáu

C. Hai trăm mười

D. Hai trăm sáu mươi mốt

Câu 2. Chọn số thích hợp điền vào chỗ trống: 8dm = ….cm

A. 8000

B. 80

C. 800

D. 8

Câu 3. Hình bên có mấy hình tứ giác:

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 3

A. 1                               B. 2                                     C. 3                                 D. 4

Câu 4. Giá trị của số 5 trong số 354 là:

A. 54                              B. 5                                   C. 50                             D. 500

Câu 5. Cô giáo thưởng cho 4 bạn có thành tích học tập tốt mỗi bạn 6 quyển vở. Hỏi số vở cô cần thưởng cho các bạn là bao nhiêu?

A. 42 quyển

B. 24 quyển

C. 12 quyển

D. 20 quyển

Câu 6. Một bao gạo nặng 4kg. Hỏi 8 bao gạo nặng bao nhiêu ki – lô – gam?

A. 24kg

B. 23kg

C. 42kg

D. 32kg

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính

26 + 37                                 542 + 453                            975 – 123                      91 – 36

Câu 2. (1 điểm) Tính

a) 5 x 5 – 17                                                                       b) 27 : 3 + 67

Câu 3. (2 điểm) Tìm x biết

a) x : 5 = 4                                                                            b) x + 25 = 100 – 14

c) x x 4 = 12                                                                        d) x : 3 = 4 x 1

Câu 4. (2 điểm) Một đàn gà có 157 con gà trống, số gà mái ít hơn số gà trống là 27 con. Hỏi:

a) Đàn gà có bao nhiêu con gà mái?

….……………………………………………………………………………….

….……………………………………………………………………………….

….……………………………………………………………………………….

b) Cả đàn gà có tất cả bao nhiêu con?

….……………………………………………………………………………….

….……………………………………………………………………………….

….……………………………………………………………………………….

4. Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào đáp án đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1. Tìm x biết: x : 3 = 20 : 5

A. 12

B. 4

C. 10

D. 8

Câu 2. Chu vi của tam giác có cạnh 1dm; 2dm và 5cm là:

A. 35dm

B. 35cm

C. 8cm

D. 8dm

Câu 3. Một ngày nọ, một con báo hoa, một con báo đen và một con hổ quyết định chạy đua. Hổ không phải là con vật về đích đầu tiên. Báo đen không về đích đầu tiên nhưng cũng không về đích cuối cùng. Vậy con vật nào về đích đầu tiên?

Đề thi Toán lớp 2 học kỳ 2

A. Không xác định được

B. Báo hoa

C. Báo đen

D. Hổ

Câu 4. Kết quả phép tính 4 x 8 : 2 là:

A. 16

B. 32

C. 64

D. 8

Câu 5. Ngày sinh nhật của bạn Yến là 29 tháng 2. Hỏi sau bao lâu bạn Yến lại được sinh nhật đúng ngày?

A. 1 năm

C. 2 năm

D. 3 năm

E. 4 năm

Câu 6. Phép nhân 4 x 5 có kết quả bằng kết quả của tổng nào dưới đây?

A. 5 + 5 + 4 + 4

B. 3 + 4 + 5 + 3 + 5

C. 6 + 9 + 6

D. Cả A, B, C

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

96 – 27                         35 + 39               876 – 123                            765 + 12

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 2. (1 điểm) Tính

a) 5 x 6 : 3b) 4 x 9 + 45

. …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 3. (2 điểm) Tìm x biết

a) x x 4 = 8 + 12

c) 4 x x = 24

b) 36 : x = 20 : 5

d) x – 100 = 105 + 201

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 4. (2 điểm) Cua có 3 hộp kẹo màu xanh và 3 hộp kẹo màu đỏ. Biết mỗi hộp kẹo xanh có 4 cái và mỗi hộp kẹo đỏ có 3 cái. Số kẹo xanh nhiều hơn số kẹo đỏ là bao nhiêu?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

5. Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 5

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào đáp án đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1. 3 giờ 15 phút chiều còn được gọi là mấy giờ?

A. 15 giờ 15 phút

B. 16 giờ 15 phút

C. 17 giờ 15 phút

D. 18 giờ 15 phút

Câu 2. Nhà bác An có nuôi thỏ. Số thỏ này được nhốt vào 8 chuồng. Mỗi chuồng có 4 con thỏ. Hỏi nhà bác An có tất cả bao nhiêu con thỏ?

A. 28 con thỏ

B. 32 con thỏ

C. 36 con thỏ

D. 38 con thỏ

Câu 3. Hình dưới đây được tô màu một phần mấy?

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020

A. 1/2

B. 1/3

C. 1/4

D. 1/5

Câu 4. Kết quả của phép tính 3 x 6 : 2 là:

A. 18

B. 3

C. 9

D. 8

Câu 5. 20 giờ còn được gọi là:

A. 8 giờ tối

B. 8 giờ sáng

C. 8 giờ chiều

D. 10 giờ đêm

Câu 6. Hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là 2dm; 17cm và 15cm. Hỏi chu vi của hình tam giác đó bằng bao nhiêu?

A. 35cm

B. 52cm

C. 35dm

D. 52dm

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

671 – 50                                 451 + 110                       100 – 21                        19 + 57

Câu 2. (1 điểm) Tính

a) 2 x 8 + 211b) 2 x 9 : 3

Câu 3. (2 điểm) Tìm x biết

a) x x 5 = 45

c) x : 2 = 16 : 4

b) x x 5 = 5 x 7

d) 999 - x = 13 + 18

Câu 4. (2 điểm) Một cửa hàng có 10 bao gạo, mỗi bao gạo nặng 5kg. Cửa hàng đã bán 16kg. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki – lô – gam gạo?

….………………………………………………………………………………….

….………………………………………………………………………………….

….………………………………………………………………………………….

6. Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 6

Bài 1: Tính nhẩm (2đ)

2 x 6 = …3 x 6 =…27 : 3 =…20 : 4 =…
15 : 3 = …24 : 4 =…4 x 7 =…5 x 5 =…

Bài 2: Đặt tính rồi tính (2đ)

356+212857-44396-4859+27

Bài 3: Tính (2đ)

5 x 4 + 15 =............................

30 : 5 : 3 =...........................

7 giờ + 8 giờ =.......................

24km : 4 =...........................

Bài 4: Tìm x (1đ)

x x 5 = 35

x + 15 = 74

Bài 5: Có 24 bút chì màu, chia đều cho 3 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy bút chì màu? (2điểm)

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 6: Mỗi chuồng có 4 con thỏ. Hỏi 5 chuồng như thế có bao nhiêu con thỏ ?

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 7: Điền số ?

1dm = ….…cm

1m = ……. dm

1km = ……. m

1m = ……. mm

1cm = …….mm

10cm = ….dm

10dm = ….m

1000m = ….km

1000mm = …...m

10mm = ….cm

Bài 8: Điền dấu (+, -, x, :) vào ô trống để được phép tính đúng:

4 .... 5 .... 2 = 10

3 ...... 5 ...... 15 = 30

Bài 9: Hình bên có bao nhiêu hình:

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán

a) ……… tứ giác.

b) ……… tam giác

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán

Bài 1: Tính nhẩm (2đ)

2 x 6 = 123 x 6 = 1827 : 3 = 920 : 4 = 5
15 : 3 = 524 : 4 = 64 x 7 = 285 x 5 = 25

Bài 2: Đặt tính rồi tính (2đ)

356 + 212 = 668857 - 443 = 414
96 - 48 = 4859 + 27 = 86

Bài 3: Tính (2đ)

5 x 4 + 15 = 35

30 : 5 : 3 = 2

7 giờ + 8 giờ = 15 giờ

24km : 4 = 6 km

Bài 4: Tìm x (1đ)

x x 5 = 35

=> x = 35 : 5 = 9

x + 15 = 74

=> x = 74 - 15 = 59

Bài 5: Có 24 bút chì màu, chia đều cho 3 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy bút chì màu? (2điểm)

Bài giải

Mỗi nhóm có số bút chì màu là:

24 : 3 = 8 (cái)

Đáp số: 8 cái bút chì màu

Bài 6: Mỗi chuồng có 4 con thỏ. Hỏi 5 chuồng như thế có bao nhiêu con thỏ ?

Bài giải

5 chuồng có số con thỏi là:

4 x 5 =20 (con)

Đáp số: 20 con

Bài 7: Điền số ?

1dm = 10 cm

1m = 10 dm

1km = 1000 m

1m = 1000 mm

1cm = 10 mm

10cm = 1 dm

10dm = 1 m

1000m = 1.km

1000mm = 1 m

10mm = 1 cm

Bài 8: Điền dấu (+, -, x, :) vào ô trống để được phép tính đúng:

4 x 5 : 2 = 10

3 x 5 + 15 = 30

Bài 9: Hình bên có bao nhiêu hình:

a) 3 tứ giác.

b) 3 tam giác

Việc ôn tập bộ đề ôn tập môn Toán lớp 2 của các em cũng cần được sắp xếp khoa học, hợp lý nhằm đảm bảo việc thực hành đạt được hiệu quả như mong muốn. Để kích thích việc yêu thích môn Tự nhiên cũng như học giỏi Tự nhiên của con hay kích thích trí não của các con ngày một phát triển hơn, các thầy cô và các phụ huynh nên kết hợp các bài tập qua các trò chơi bằng đồ vật để các con nhớ thật lâu.

Các đề luyện thi lớp 2 đều là những tài liệu rất bổ ích để các em có thể sử dụng nhằm nâng cao chất lượng học tập của mình, giúp việc tiếp cận và sử dụng tài liệu của các em trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn. Ngoài các bài lý thuyết hay giúp các em ôn luyện một cách hiệu quả, VnDoc.com còn có các bộ đề thi Tự nhiên xã hội lớp 2 cùng các đề thi môn Tự nhiên, Tiếng Việt, Tiếng Anh được sắp xếp và trình bày khoa học, giúp các con ôn luyện và rèn luyện học đồng đều tất cả các môn.

Ngoài 50 Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán trên. Các bạn có thể tham khảo thêm môn Toán lớp 2, môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,...

Đánh giá bài viết
191 71.547
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 2

    Xem thêm