Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 4

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

Mời các em học sinh thử sức với Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 có đáp án dưới đây để kiểm tra trình độ tiếng Anh của mình cũng như củng cố và ôn luyện kiến thức, chuẩn bị cho kì thi học kì 2 sắp tới.

Các bạn có thể tải toàn bộ đề và đáp án tại đây

Ngoài ra, mời các em tham khảo thêm:

 • I/ Circle the odd-one-out.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • III. Read and match.

  1.

  Can we go to the museum?

  a.

  I’d like some rice, please.

  2.

  What would you like?

  b.

  Mount Everest.

  3.

  What’s the highest mountain in the world?

  c.

  I don’t like museums.

  4.

  Do you have English and Math on Monday?

  d.

  Yes, I do.

  5.

  Is this a beautiful park?

  e.

  Yes, it is.

 • 1.
  c
 • 2.
  a
 • 3.
  b
 • 4.
  d
 • 5.
  e
 • Circle the best option to complete the sentence.
 • 1. It’s ____________ inkpot.
 • 2. ___________ do you spell your name?
 • 3. This is an ___________.
 • 4. ___________ is that? – It’s a pencil.
 • 5. How old is your brother? - _________________ is five.
 • 6. Mr. and Mrs. Hung _______________ teachers.
 • 7. These are my classmates. _______________ are twelve years old.
 • 8. Fifteen plus five equals _____________.
 • 9. ____________ your sister ten years old?
 • 10. Where do they _________________?
 • Order the words.
 • 1.were / some / teachers / . / There
  There are some teacher.
 • 2.fast / . / He / very / wasn’t
  He wasn’t very hard.
 • 3.of / play / fun / . / lots / The / was
  The play was lots of fun.
 • 4.in / fridge / . / is / The / the / food
  The food is in the fridge.
 • Write some or any.
 • 1.There weren’t ___________ children.
  any
 • 2.There were ______________ children.
  some
 • 3.There were ______________ men.
  some
 • 4. 5. There weren’t ___________ women.
  any
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
15 891
Sắp xếp theo

Luyện thi học kì 2 lớp 5

Xem thêm