Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 14 năm 2018

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 14 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 năm 2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi Tiếng Anh qua mạng gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp các em học sinh lớp 5 làm quen với format đề thi thật và đạt được thành tích tốt trong những vòng thi Tiếng Anh qua Internet tiếp theo.

Một số đề luyện thi Tiếng anh lớp 5:

 • Defeat the goalkeeper.
  Choose the correct answer to complete the sentence.
 • 1. Mary and Kare _____ coming to the class today.
 • 2. I usually ______ my friends after school.
 • 3. Choose the verb whose the underlined part is pronounced differently.
 • 4. The Bakers _____ English.
 • 5. Let's _______ in the morning.
 • 6. Choose the word whose the underlined part is pronouned differently.
 • 7. It was a great party. Why _________ you come?
 • 8. Jackson doesn't want _____ eggs, but he wants some soup.
 • 9. It is usually _____ in winter.
 • 10. I _____ a bad cold yesterday.
 • Leave me out.
  There are some English words, each with a redundant letter. You have to take that redundant letter out from each word to make it correct.
  For example: Peen
  → The answer is e.
 • 1. mincute
  c
 • 2. fievld
  v
 • 3. telesphone
  s
 • 4. eleiphant
  i
 • 5. weesk
  s
 • 6. sportd
  d
 • 7. grande
  n e
 • 8. parkrot
  k
 • 9. tichket
  h
 • 10. exciating
  a
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
17 1.019
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm