Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án - Đề 2

Đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới có đáp án

Mời các em học sinh luyện tập với Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án sau đây với cấu trúc đề thi và các dạng bài ra sát với nội dung chương trình học sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn học sinh ôn tập và làm bài, chuẩn bị kiến thức cho kì thi học kì 2 sắp tới.

Ngoài Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án - Đề 2, mời các em tham khảo thêm các đề sau đây:

 • Choose the word that has the underlined part pronounced differently.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • Choose the correct word to complete the sentences
 • 1. How ________beef do you need?
 • 2. She needs_______of beef.
 • 3. How many_______ does he need ?
 • 4. My mother wants_______ orange.
 • 5. She _______ an apple now.
 • 6. What would you like _______ breakfast?
 • 7.______I help you ?
 • 8. ________color is your hair?
 • Write the correct opposite to complete the sentences
 • 1. He isn’t short. He is …………
  tall
 • 2. He isn’t fat. He is …………….
  thin
 • 3. He isn’t heavy. He is …………
  light
 • 4. He isn’t weak. He is …………
  strong
 • 5. He isn’t hungry. He is ………
  full
 • 6. He isn’t hot. He is……………
  cold
 • 7. His teeth aren’t black. They’re………….
  white
 • 8. His hair isn’t long. It is……………..
  short
 • Read the dialogue and answer the questions
  Salegirl: Can I help you?
  Lan: Yes. I’d like some chicken, please.
  Salegirl: How much do you want?
  Lan: A kilo, please.
  Salegirl: Is there anything else?
  Lan: Yes, I need some oranges.
  Salegirl: How many do you want?
  Lan: A dozen, please.
 • 1. Where is Lan?
  She’s at the store.
 • 2. What does she want?
  She wants some chicken and some oranges.
 • 3. How much chicken does she want?
  She wants a kilo. She wants a kilo of chicken.
 • 4. How many oranges does she want?
  She wants a dozen. She wants a dozen of oranges.
 • Match the column A with column B

  A

  1. a bottle of

  2. 200grams of

  3. a kilo of

  4. a bar of

  5. a can of

  6. a box of

  7. a tube of

  8. a packet of

  B

  a. toothpaste

  b. peas

  c. soap

  d. beef

  e. cooking oil

  f. rice

  g. chocolates

  h. tea.

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 644
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 6 Xem thêm