Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm 2015-2016

Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm 2015 - 2016

Violympic là một cuộc thi Tiếng Anh trên mạng dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở được tổ chức hàng năm. Cuộc thi Violympic năm 2015-2016 đã bắt đầu. Mời các em học sinh tham khảo Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm 2015-2016 để thử sức mình và ôn tập, chuẩn bị cho vòng 2 của cuộc thi nhé!

Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 2 năm 2015 - 2016

 

 • Exercise 1: Choose the best answer.
 • 1. ... morning, Adam!
 • 2. Choose the odd one out:
 • 3. This is ... chair.
 • 4. I ... Andy.
 • 5. Good ..., Jame. - Hi, Tom. How are you?
 • 6. ... he Peter?
 • 7. He ... Tom.
 • 8. ... is my school.
 • 9. ... this a chair? - No, it isn't.
 • 10. Your ... Peter.
 • Exercise 2. Match.

                                         A                                    B
  1. Meeta. Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm 2015-2016
  2. Treeb. Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm 2015-2016
  3. Namec. Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm 2015-2016
  4. Tabled. Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm 2015-2016
  5. Chocolatee. Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm 2015-2016
  6. Strawberryf. Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm 2015-2016
  7. Catg. Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm 2015-2016
  8. Schoolh. Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm 2015-2016
  9. School-bagi. Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm 2015-2016
  10. Butterflyj. Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm 2015-2016
 • Sau đây là một ví dụ:
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm 2015-2016
 • 2.
  j J
 • 3.
  g G
 • 4.
  a A
 • 5.
  e E
 • 6.
  c C
 • 7.
  d D
 • 8.
  i I
 • 9.
  f F
 • 10.
  b B
 • Exercise 2. Fill in the blank.
 • 1. What _s this?
  i I
 • 2. Give me a p_n, please.
  e E
 • 3. Listen t_ the teacher.
  o O
 • 4. Hi, how _ _ _ you?
  are ARE
 • 5. PEN_IL
  c C
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
119 9.873
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3

  Xem thêm