Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 29: Anken (Tiết 2)

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Mời các em học sinh tiêp tục luyện tập với bộ câu hỏi Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 29: Anken số 2 do VnDoc đăng tải sau đây. Đầy là đề luyện tập trực tuyến giúp các em học sinh trực tiếp làm bài, kiểm tra kết quả của mình ngay khi làm xong. 

Nhằm giúp các em học sinh có tài liệu tham khảo tự ôn kiến thức được học môn Hóa lớp 11 để chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra môn Hóa, VnDoc giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11 online với các câu hỏi trắc nghiệm theo từng bài sẽ giúp các em học sinh củng cố kiến thức được học hiệu quả.

 • Câu 1: Điều kiện để anken có đồng phân hình học?
 • Câu 2: Khí etilen dễ hóa lỏng hơn metan vì phân tử etilen:
 • Câu 3:
  Không kể đồng phân hình học, C5H10 có tất cả bao nhiêu đồng phân?
 • Câu 4: Propen tham gia phản ứng cộng với HCl cho sản phẩm chính là chất nào sau đây?
 • Câu 5:
  Hai anken có CTPT là C3H6 và C4H8 khi phản ứng với HBr thu được 3 sản phẩm, vật hai anken là:
 • Câu 6: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất vật lí của anken?
 • Câu 7: Liên kết đôi trong phân tử anken gồm:
 • Câu 8:
  Khi cộng HBr vào hỗn hợp đồng phân mạch hở của C4H8 thì thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm?
 • Câu 9:
  Đốt cháy hoàn toàn a mol hidrocacbon X thu được 4a mol hỗn hợp CO2 và H2O. Vậy X là:
 • Câu 10:
  Một hỗn hợp khí X đo ở 820C, 1atm gồm anken A và H2 có tỷ lệ số mol 1: 1. Cho X đi qua Ni/t0 thu được hỗn hợp Y ( hiệu suất h%). Biết tỷ khối của Y so với hidro bằng 23,2. Công thức phẩn tử nào của A sau đây là không đúng?
 • 11

  Để khử hoàn toàn 200 ml dung dịch KMnO4 0,2M tạo thành chất rắn màu đen cần V lít khí C2H4 (đktc). Giá trị tối thiểu của V là

 • 12

  Trùng hợp m tấn etilen thu được 1 tấn polietilen (PE) với hiệu suất phản ứng bằng 80%. Giá trị của m là

 • 13

  Ba hiđrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol chất Y,sản phẩm khi hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được số gam kết tủa là

 • 14

  Dẫn từ từ 6,72 lit (đktc) hỗn hợp X gồm etilen và propilen và dung dịch brom, dung dịch brom bị nhạt màu và không có khí thoát ra. Khối lượng dung dịch sau phản ứng 9,8 gam. Thành phần phần trăm theo thể tích của etilen trong X là

 • 15

  Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hồn hợp X gồm một ankan và một anken, thu được 0,35 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Thành phần phần trăm số mol của anken có trong X là

 • 16

  Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỷ lệ mol 1 : 1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo là 45,223 %. Công thức phân tử của X là

 • 17

  Cho Hiđrocacbon X phản ứng với brom(trong dung dịch) theo tỷ lệ mol 1 : 1 thì được chất hữu cơ Y(chứ 74,08% brom về khối lượng). Khi X phản ứng với HBr thì thu được hai sản phẩm hữu cơ khác nhau. Tên gọi của X là

 • 18

  Hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 có tỷ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y có khối lượng so với He là 5. Hiệu xuất của phản ứng hiđro hóa là

 • Câu 11: Trong các đồng đẳng của etilen thì đồng đẳng nào có %C= 85,71%?
 • Câu 12:
  Cho 5,1 gam hỗn hợp X gồm CH4 và 2 anken đồng đẳng liên tiếp qua dung dịch Brom dư thấy khối lượng bình tăng 3,5 gam đồng thời thể tích hỗn hợp X giảm một nửa. Hai anken có công thức phân tử lần lượt là:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 444
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 11

Xem thêm