Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 29: Anken

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo bài Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 29: Anken do VnDoc sưu tầm và biên soạn, tài liệu hỗ trợ quá trình giảng dạy và học tập môn Hóa đạt kết quả cao.

Nhằm giúp các em học sinh có tài liệu tham khảo ôn tập và củng cố kiến thức được học môn Hóa lớp 11, VnDoc giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11 online với các câu hỏi trắc nghiệm theo từng bài sẽ giúp các em học sinh củng cố kiến thức được học hiệu quả.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1:
  Ba hiđrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol chất Y, sản phẩm khi hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được số gam kết tủa là

  Phân tử Z hơn phân tử X 2 nhóm CH2 → MZ = MX + 28

  → MZ = 2MX → 2MX = MX + 28 → MX = 28 → X là C2H4

 • Câu 2:

  Dẫn từ từ 6,72 lit (đktc) hỗn hợp X gồm etilen và propilen và dung dịch brom, dung dịch brom bị nhạt màu, và không có khí thoát ra. Khối lượng dung dịch sau phản ứng tắng 9,8 gam. Thành phần phần trăm theo thể tích của etilen trong X là

  C2H4: x mol; C3H6: y mol

  ⇒x + y = 0,3 mol (1)

  mdung dịch sau phản ứng tăng = mX

  ⇒ 28x + 42y = 9,8 (2)

  Từ (1)(2) ⇒ x = 0,2 mol; y = 0,1 mol

  %VC2H4 = 0,2 : 0,3. 100% = 66,67%

 • Câu 3:

  Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hồn hợp X gồm một ankan và một anken, thu được 0,35 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Thành phần phần trăm số mol của anken có trong X là

  nankan = nH2O - nCO2 = 0,4 – 0,35 = 0,05 (mol)

  nanken = 0,2 – 0,05 = 0,15 mol → %Vnanken = 0,15/0,2 .100% = 75%

 • Câu 4:

  Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỷ lệ mol 1 : 1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo là 45,223 %. Công thức phân tử của X là

  X + HCl → Y (CxHyCl)

  35,5/MY. 100% = 45,223% → MY = 78,5 → MX = 78,5 – 36,5 = 42 (C3H6)

 • Câu 5:

  Cho Hiđrocacbon X phản ứng với brom(trong dung dịch) theo tỷ lệ mol 1 : 1 thì được chất hữu cơ Y(chứ 74,08% brom về khối lượng). Khi X phản ứng với HBr thì thu được hai sản phẩm hữu cơ khác nhau. Tên gọi của X là

  X + Br2 → Y (CxHyBr2)

  80.2/MY . 100% = 74,08% → MY = 216 → MX = 216 - 160 = 56 (C4H8)

 • 6

  Số liên kết σ có trong một phân tử But -1-en là

 • 7

  Hiđrocacbon nào sau đây khi phản ứng với dung dịch brom thu được 1,2- đibromtoluen?

 • 8

  Anken X hợp nước tạo thành 3-etylpentan-3-ol. Tên của X là

 • Câu 9:

  Để khử hoàn toàn 200 ml dung dịch KMnO4 0,2M tạo thành chất rắn màu đen cần V lít khí C2H4 (đktc). Giá trị tối thiểu của V là:

  3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C2H4(OH)2 + 2MnO2 + 2KOH

  nKMnO4 = 0,04 mol => nC2H4 = 0,06 mol

  → V = 0,06.22,4 = 1,344 (lít)

 • Câu 10:

  Trùng hợp m tấn etilen thu được 1 tấn polietilen (PE) với hiệu suất phản ứng bằng 80%. Giá trị của m là

  m = 1.100/80 = 1,25 (tấn)
 • 11

  Chất X có công thức CH3 – CH(CH3) – CH = CH2. Tên thay thế của X là

 • 12

  Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

 • 13

  Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

 • 14

  Ứng với công thức phân tử C4H8 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo mạch hở?

 • 15

  Ứng với công thức phân tử C4H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo mạch hở?

 • Câu 16:

  Hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 có tỷ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y có khối lượng so với He là 5. Hiệu xuất của phẩn ứng hiđro hóa la

  MX = 15 ⇒ nH2 : nC2H4 = 1 : 1 (Hiệu suất tính theo 1 trong 2)

  Giả sử X có 1mol H2 và 1 mol C2H4

  H2 + C2H4 -to, xt→ C2H6

  Bảo toàn khối lượng: mX = mY

  ⇒ CnH2n-2

  ⇒ nY = 2 : 4/3 = 1,5 mol

  Ta có n khí giảm = nX – nY = nH2 pư = 2 – 1,5 = 0,5 mol

  ⇒ H% = 0,5 : 1. 100% = 50%

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Hóa 11 Kết nối tri thức

  Xem thêm