Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 16

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11

Mời các bạn cùng làm Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 16 được xây dựng bám sát nội dung trọng tâm của bài, kết hợp kiến thức mở rộng giúp học sinh dễ dàng ôn luyện, tìm hiểu môn Lịch sử lớp 11.

 • 1
  Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước phương Tây đã thay đổi chính sách đối với các nước thuộc địa ở Đông Nam Á như thế nào?
 • 2
  Ý không phản ánh đúng nét nổi bật về kinh tế của các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là
 • 3
  Đặc điểm chung về tình hình chính trị của các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là
 • 4
  Tình hình xã hội nổi bật ở các nước Đông Nam Á giai đoạn này là gì?
 • 5
  Sự kiện lịch sử thế giới nào đã tác động mạnh mẽ đến phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?
 • 6
  Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á phát triển với quy mô như thế nào?
 • 7
  Ý nào không phản ánh đúng nét mới trong phong trào dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?
 • 8
  Ý nào không phản ánh đúng nét mới trong phong trào dân tộc tư sản ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?
 • 9
  Mục tiêu đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc ở Đông Nam Á là gì?
 • 10
  Nét nổi bật của phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là
 • 11
  Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, phong trào dân tộc ở các nước Đông Nam Á diễn ra như thế nào?
 • 12
  Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp dâng cao ở Lào và Campuchia?
 • 13
  Cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Lào, kéo dài suốt hơn 30 năm đầu thế kỉ XX là
 • 14
  Cuộc khởi nghĩa chống Pháp tiêu biểu ở Campuchia đầu thế kỉ XX mà chính quyền thực dân đã tiến hành đàn áp đẫm máu với hơn 400 người chết là
 • 15
  Sự kiện có tính bước ngoặt, mở ra thời kì mới của phong trào cách mạng ở Đông Dương đầu thập niên 30 của thế kỉ XX là
 • 16
  Cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 ở Việt Nam có tác dụng như thế nào đối với cuộc đấu tranh của nhân dân Lào và Campuchia?
 • 17
  Để cùng nhau chống chủ nghĩa phát xít, trong các năm 1936 – 1939, ở ba nước Đông Dương đã thành lập
 • 18
  Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo đúng trình tự thời gian:
  1. Thực dân Pháp tăng cường chính sách khai thác thuộc địa ở Đông Dương;
  2. Phong trào đấu tranh chống Pháp mạnh mẽ;
  3. Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời đã mở ra thời kì phát triển mới của phong trào
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
12 4.855
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lịch sử 11

Xem thêm