Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 15

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11

Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 15 bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 11 bám sát nội dung kiến thức trọng tâm bài học, hỗ trợ học sinh ôn luyện và nâng cao kết quả học chương trình lớp 11.

Trắc nghiệm Lịch sử 11 được VnDoc xây dựng theo chương trình SGK môn Sử lớp 11 hỗ trợ học sinh làm quen với các câu hỏi trắc nghiệm Sử khác nhau, chuẩn bị tốt cho các bài kiểm tra chính thức.

 • 1
  Ý nào không phải là nguyên nhân bùng nổ phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc (1919)?
 • 2
  Mục đích của phong trào Ngũ tứ là
 • 3
  Điểm mới của phong trào Ngũ tứ là
 • 4
  Mở đầu phong trào Ngũ tứ là cuộc đấu tranh của lực lượng nào?
 • 5
  Đặc biệt, phong trào Ngũ tứ đã lôi cuốn được giai cấp nào tham gia?
 • 6
  Phong trào Ngũ tứ đánh dấu bước chuyển của cách mạng Trung Quốc như thế nào?
 • 7
  Sau phong trào Ngũ tứ, tư tưởng nào được truyền bá sâu rộng ở Trung Quốc?
 • 8
  Trong phong trào Ngũ tứ, giai cấp nào lần đầu tiên xuất hiện trên vũ đài chính trị như một cách mạng độc lập ?
 • 9
  Từ sau phong trào Ngũ tứ, với sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản, tổ chức chính trị nào đã ra đời và lãnh đạo phong trào cách mạng Trung Quốc?
 • 10
  Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cách mạng Trung Quốc là
 • 11
  Cho các dữ kiện sau:
  1. Mở đầu vai trò cách mạng chống đế quốc và phong kiến ở Trung Quốc;
  2. Phong trào Ngũ tứ lôi cuốn đông đảo các tầng lớp xã hội tham gia;
  3. Đánh dấu bước chuyển của cách mạng.
  Hãy sắp xếp các dữ kiện trên theo đúng logic.
 • 12
  Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động như thế nào đến Ấn Độ?
 • 13
  Lãnh đạo phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ từ năm 1918 đến năm 1939 là lực lượng nào?
 • 14
  Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Ấn Độ phát triển?
 • 15
  Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Đảng Quốc đại lãnh đạo phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ chống thực dân Anh với phương pháp đấu tranh chủ yếu nào?
 • 16
  Sự phát triển của phong trào công nhân Ấn Độ đã đưa đến kết quả gì?
 • 17
  Những chính sách cai trị và việc chính quyền thực dân Anh tăng cường bóc lột đối với nhân dân Ấn Độ đã dẫn đến hậu quả gì?
 • 18
  Sự ra đời của Đảng Cộng sản Ấn Độ tháng 12 – 1925 có ý nghĩa gì?
 • 19
  Để chống lại chiến dịch bất hợp tác của Đảng quốc đại, thực dân Anh đã thực hiện biện pháp nào để chia rẽ hàng ngũ cách mạng?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
17 5.275
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lịch sử 11

Xem thêm