Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học đại cương - Phần 3

Câu hỏi ôn tập Triết học có đáp án

Mã số: 06741. Đã có 101 bạn thử.

Câu hỏi ôn tập Triết học

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Triết học, VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn đề Trắc nghiệm môn Triết học - Phần 3 để làm tài liệu ôn tập. Với 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học đại cương - Phần 1

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học đại cương - Phần 2

Câu 1.

Luận điểm sau đây là của ai và thuộc trường phái triết học nào: "Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn, đó là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, nhận thức thực tại khách quan"?

Câu 2.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, luận điểm nào sau đây là sai?

Câu 3.

Thêm cụm từ thích hợp vào chỗ trống của câu sau để được khái niệm về chân lý: "Chân lý là những................ phù hợp với hiện thực khách quan  và được................. kiểm nghiệm"

Câu 4.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm nào sau đây là sai

Câu 5.

Theo quan điểm của Chủ nghĩa duy vật biện chứng, luận điểm nào sau đây là sai?

Câu 6.

Trong hoạt động thực tiễn không coi trọng lý luận thì sẽ thế nào?

Câu 7.

Chọn 2 phương án đúng theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật?

Câu 8.

Các hình thức nào dưới đây là hình thức cơ bản của chủ nghĩa duy vật?

Câu 9.

Kể tên 2 đại biểu của chủ nghĩa duy tâm trong lịch sử?

Câu 10.

Thế nào là nhị nguyên luận?

Bắt đầu ngay
1 101