Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 26

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07098. Đã có 36 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 26 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn sinh viên giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 24
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 25
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 27
Câu 1.

Luận điểm sau đây về nguồn gốc sự phát triển thuộc lập trường triết học nào: "Phát triển của các sự vật là do cảm giác, ý thức con người quyết định"

Câu 2.

Luận điểm sau đây về nguồn gốc của sự phát triển thuộc lập trường triết học nào: "Mâu thuẫn tồn tại khách quan trong chính sự vật quy định sự phát triển của sự vật"?

Câu 3.

Trong các luận điểm sau đây, đâu là luận điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng?

Câu 4.

Trong những luận điểm sau, đâu là định nghĩa về sự phát triển theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng?

Câu 5.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, nhận định nào sau đây là không đúng?

Câu 6.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, luận điểm nào sau đây là đúng?

Câu 7.

Trong thế giới vô cơ sự phát triển biểu hiện như thế nào?

Câu 8.

Trong xã hội sự phát triển biểu hiện ra như thế nào?

Câu 9.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, những tính chất nào sau đây là tính chất của sự phát triển? 

Câu 10.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng điều khẳng định nào sau đây là đúng?

Bắt đầu ngay
1 36