Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 44

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07179. Đã có 24 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 44 gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 42
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 43
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 45
Câu 1.

Định nghĩa của V.I. Lênin về vật chất được nêu ra trong tác phẩm nào?

Câu 2.

Thuộc tính cơ bản để phân biệt vật chất với ý thức?

Câu 3.

Hai hình thức tồn tại cơ bản của vật chất?

Câu 4.

Thuộc tính chung nhất của vận động là gì?

Câu 5.

Đứng im có tách rời vận động không?

Câu 6.

Bài học kinh nghiệm mà Đảng ta đã rút ra trong công cuộc đổi mới là gì?

Câu 7.

Tư tưởng nào là của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đề ra?

Câu 8.

Câu nói sau đây của C.Mác là trong tác phẩm nào: "Cái cối xay quay bằng tay đưa lại xã hội có lãnh chúa phong kiến, cái cối xay chạy bằng hơi nước đưa lại xã hội có nhà tư bản công nghiệp"?

Câu 9.

Câu nói sau đây của C.Mác là trong tác phẩm nào: "Sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên"?

Câu 10.

Câu nói sau đây của V.I.Lênin là trong tác phẩm nào: "Chỉ có đem quy những quan hệ xã hội vào những quan hệ sản xuất, và đem quy những quan hệ sản xuất vào trình độ của những lực lượng sản xuất thì người ta mới có được cơ sở vững chắc để quan niệm sự phát triển của những hình thái xã hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên"

Câu 11.

Trình độ của lực lượng sản xuất thể hiện ở?

Câu 12.

Tiêu chuẩn khách quan để phân biệt các hình thái kinh tế - xã hội là: 

Câu 13.

Trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, chúng ta phải

Câu 14.

Tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là, chọn 2 đáp án đúng?

Câu 15.

Triết học ra đời từ thực tiễn, nó có các nguồn gốc:

Bắt đầu ngay
1 24