Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 61

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07200. Đã có 17 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 61 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 59
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 60
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 62
Câu 1.

Bản chất của cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại là gì?

Câu 2.

Chính trị là:

Câu 3.

Nguồn gốc của ngôn ngữ:

Câu 4.

Tác phẩm Lút vích Phoi-ơ-bắc và sự cáo chung của triết học cổ điển Đức được Ph. Ăng ghen viết vào năm:

Câu 5.

Thời đại " Đồ sắt" tương ứng với hình thái kinh tế - xã hội:

Câu 6.

Những quan điểm tư tưởng mà không gắn với các thiết chế tương ứng thì thuộc phạm trù nào dưới đây:

Câu 7.

Các phạm trù nào sau đây thuộc lĩnh vực chính trị của đời sống xã hội?

Câu 8.

Quan hệ sản xuất là:

Câu 9.

Xét đến cùng, vai trò của cách mạng xã hội là: 

Câu 10.

Cá nhân theo C. Mác là "thực thể xã hội" theo nghĩa:

Bắt đầu ngay
1 17