Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 17

Ôn tập chương 2 và chương 3

Mã số: 11801. Đã có 151 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 17

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 17 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 7, giúp học sinh nắm vững lý thuyết bài học và nâng cao kết quả học tập lớp 7.

1
Từ năm 1226 đến năm 1400, đó là thời gian tồn tại và phát triển của triều đại nào ở nước ta?
2
Việc ban hành Quốc triều hình luật diễn ra trong thời kì nào?
3
Thời gian tồn tại của nhà Lý nhiều hơn nhà Hồ là bao nhiêu năm?
4
Từ triều đại nhà Lý chuyển sang triều đại nhà Trần bằng cách nào?
5

Đạo phật phát triển mạnh nhất trong thời kì nào của nước ta?

6

Dòng sông nào ở nước ta đã ghi dấu ấn ba lần đánh bại quân xâm lược

7
Kể tên 3 vị vua đầu tiên của ba thời kì: Nhà Lý, nhà Trần và nhà Hồ?
8

Dưới thời Lý – Trần – hồ, nhân dân ta phải đương đầu với các thế lực ngoại xâm nào của Trung Quốc?

9

Việc dời đô về Thăng Long diễn ra trong thời kì nào?

10
Hãy ghi đúng (Đ), sai (S) vào các sự kiện sau:
11
Vào thời gian nào hàng chục vạn nông dân chết đói, người sống sót phải lìa bỏ làng quê, phiêu tán khắp nơi?
12
Điền vào chỗ trống câu sau đây: “Các cuộc khởi nghĩa cuối cùng đều bị thất bại nhưng đó đã làm cho….bị lung lay”?
13
Tướng nào của Mông Cổ chỉ huy 3 vạn quân xâm lược Đại Việt?
Bắt đầu ngay
2 151