Tài Nguyễn Vật Lý Lớp 11

Tính độ lớn của 2 điện tích

Hai điện tích điểm bằng nhau và đặt trong chân không cách nhau 5cm. Lực tương tác giữa chúng là 0,45.10 mủ trừ5 N.

Vật Lý
Xem thêm