Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10 bài 4: Nguồn gốc vận động phát triển của sự vật và hiện tượng

Bài tập trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10

Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10 bài 4: Nguồn gốc vận động phát triển của sự vật và hiện tượng là tài liệu tham khảo hữu ích mà VnDoc muốn giới thiệu, hỗ trợ quá trình ôn luyện lý thuyết bài học cũng như làm quen với nhiều mẫu câu hỏi trắc nghiệm Công dân.

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 4: Nguồn gốc vận động phát triển của sự vật và hiện tượng 

Câu 1. Theo Triết học Mác – Lênin mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó hai mặt đối lập

A. Vừa xung đột nhau, vừa bài trừ nhau.
B. Vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau.
C. Vừa liên hệ với nhau, vừa đấu tranh với nhau.
D. Vừa chuyển hóa, vừa đấu tranh với nhau.

Câu 2. Mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó có

A. Hai mặt đối lập
B. Ba mặt đối lập
C. Bốn mặt đối lập
D. Nhiều mặt đối lập.

Câu 3. Trong một chỉnh thể, hai mặt đối lập vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau, Triết học gọi đó là

A. Mâu thuẫn          B. Xung đột

C. Phát triển           D. Vận động.

Câu 4. Mặt đối lập của mâu thuẫn là những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm mà trong quá trình vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng, chúng phát triển theo những chiều hướng

A. Khác nhau
B. Trái ngược nhau
C. Xung đột nhau
D. Ngược chiều nhau

Câu 5. Để trở thành mặt đối lập của mâu thuẫn, các mặt đối lập phải

A. Liên tục đấu tranh với nhau
B. Thống nhất biện chứng với nhau
C. Vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau
D. Vừa liên hệ với nhau, vừa đấu tranh với nhau

Câu 6. Hai mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề tồn tại cho nhau, Triết học gọi đó là

A. Sự khác nhau giữa các mặt đối lập
B. Sự phân biệt giữa các mặt đối lập
C. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập
D. Sự thống nhất giữa các mặt đối lập.

Câu 7. Hai mặt đối lập vận động và phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau, nên chúng luôn tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau, Triết học gọi đó là

A. Sự đấu trah giữa các mặt đối lập.
B. Sự tồn tại giữa các mặt đối lập
C. Sự phủ định giữa các mặt đối lập
D. Sự phát triển giữa các mặt đối lập

Câu 8. Theo quan điểm Triết học, mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng

A. Sự chuyển hóa giữa các mặt đối lập
B. Sự phủ định giữa các mặt đối lập
C. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập
D. Sự điều hòa giữa các mặt đối lập

Câu 9. Sự thống nhất giữa các mặt đối lập được hiểu là, hai mặt đối lập

A. Cùng bổ sung cho nhau phát triển
B. Thống nhất biện chứng với nhau
C. Liên hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề để cho nhau tồn tại
D. Gắn bó mật thiết với nhau, chuyển hóa lẫn nhau

Câu 10. Theo quan điểm Triết học, mâu thuẫn là

A. Một tập hợp
B. Một thể thống nhất
C. Một chỉnh thể
D. Một cấu trúc

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Công dân lớp 10

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án B A A B C
Câu 6 7 8 9 10
Đáp án D A C C C
Đánh giá bài viết
4 249

Video đang được xem nhiều

Môn khác lớp 10 Xem thêm