Nguyễn Ngọc Bảo Trâm Địa Lý Lớp 11

Trình bày và giải thích vấn đề già hóa dân số ở nước phát triển

1. Trình bày và giải thích được vấn đề già hóa dân số ở nước phát triển

2. Phân tích được hậu quả ô nhiễm môi trường? Liên hệ ở địa phương

3. Trình bày ảnh hưởng của nguy cơ chiến tranh và sự cần thiết phải bảo vệ hòa bình? .

Địa Lý
Xem thêm