Lan Trịnh Vật Lý Lớp 7

Xếp các từ ghép suy nghĩ, lâu đời, xanh ngắt, nhà máy, nhà ăn, ẩm ướt, đầu đuôi, cười nụ, cây cỏ thành từ ghép chính phụ và từ ghép đẳng lập.

Xếp các từ ghép suy nghĩ, lâu đời, xanh ngắt, nhà máy, nhà ăn, ẩm ướt, đầu đuôi, cười nụ, cây cỏ thành từ ghép chính phụ và từ ghép đẳng lập.

3
3 Câu trả lời
 • Bi
  Bi

  - Từ thuộc từ ghép chính phụ bao gồm các từ: lâu đời, xanh ngắt, nhà máy, nhà ăn, cười nụ.

  - Từ thuộc từ ghép đẳng lập bao gồm các từ: suy nghĩ, ẩm ướt, đầu đuôi, chài lưới, cây cỏ.

  0 Trả lời 08:45 14/10
  • Xuka
   Xuka
   Từ ghép chính phụLâu đời, xanh ngắt, nhà máy, nhà ăn, cười nụ
   Từ ghép đẳng lậpSuy nghĩ, cây cỏ, ẩm ướt, đầu đuôi, chài lưới

   0 Trả lời 08:46 14/10
   • Captain
    Captain

    - Từ ghép chính phụ: Lâu đời, xanh ngắt, nhà máy, nhà ăn, cười nụ

    - Từ ghép đẳng lập: Suy nghĩ, cây cỏ, ẩm ướt, đầu đuôi, chài lưới

    0 Trả lời 08:47 14/10
    Vật Lý Xem thêm