Bài ôn tập ở nhà nghỉ phòng chống dịch bệnh môn Sinh học lớp 12

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
NỘI DUNG TỰ HỌC ĐẦU HỌC II NĂM HỌC 2019 2020
MÔN SINH HỌC 12 (Dành cho lớp 12/1)
A Phần tiến hoá:
Câu 1: Theo thuyết tiến hoá hiện đại hãy nêu những ưu điểm của mỗi nhân tố tiến
hoá ?
Câu 2: Nhân tố tiến hoá nào làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen của quần
thể ?
Câu 3 : Nhân tố tiến hoá nào không làm thay đổi tần số alen của quần thể ?
Câu 4: Nhân tố tiến hoá nào làm nghèo vốn gen làm giảm sự đa dạng di truyền ?
Câu 5: Giả s tần số tương đối của các alen một quần thể 0,5A : 0,5a đột ngột
biến đổi thành 0,7A : 0,3a. Nguyên nhân nào sau đây có thể dẫn đến hiện tượng trên?
Câu 6: Một quần thể thực vật tỉ lệ các kiểu gen thế hệ xuất phát
(P) 0,25AA : 0,40Aa : 0,35aa. nh theo thuyết, tỉ lệ các kiểu gen của quần thể
này sau ba thế hệ tự thụ phấn bắt buộc (F3) bao nhiêu ?
Câu 7 : Một quần thể ngẫu phối có tần số kiểu gen là: 0,36AA : 0,48Aa :0,16aa. . Hãy
trả lời các câu hỏi sau :
I. Nếu không tác động của các nhân tố tiến hóa thì F1 thể mang alen A bao
nhiêu %
II. Nếu chịu tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì alen a thể bị loại bỏ hoàn toàn
khỏi quần thể không ?
III. Nếu chỉ chịu tác động của di nhập gen thì tần số alen A sẽ như thế nào ?
Câu 8-Một loài sinh vật ngẫu phối, t 1 gen gồm 2 alen nằm trên NST thường, alen
A trội hơn alen a. Ba quần thể của loài này đang trạng thái cân bằng di truyền
tỉ lệ kiểu hình trội như sau :
Quần thể
I
II
III
Tỉ lệ kiểu hình trội
96%
84%
75%
. Quần thể nào tỉ lệ kiểu gen dị hợp lớn nhất ?
. Quần thể nào tỉ lệ kiểu gen AA bằng kiểu gen aa?
B -Phần sinh thái học
Câu 9- Giới hạn sinh thái ? Phân biệt khoảng thuận lợi, khoảng chống chịu
sinh thái của sinh vật?
Câu 10- Trong quần thể, các thể luôn gắn chặt chẽ với nhau nhờ mối quan hệ
nào?
Ý nghĩa mỗi loại quan hệ?
Câu 11- Vẽ đồ duy thể hiện các đặc trưng bản của quần thể?
Câu 12- Quần gì? Đặc trưng bản của quần ?
Câu 13- Phân biệt các mối quan hệ hỗ trợ trong quần xã, mỗi quan hệ cho 3 dụ?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 14- trong chu trình sinh địa hoá( i 44 SGK 12), nhóm sinh vật o khả năng
biến đổi Nitơ dạng NO
3
-
thành Nito dạng NH
+
4
?
Câu 15- Nêu điểm khác nhau bản của hệ sinh thái nhân tạo so với hệ sinh thái tự
nhiên ?
Câu 16 Dựa vào kiến thức lớp 9 về hệ sinh thái (xem thêm bài 43 SGK lớp 12)
Hãy vẽ lưới thức ăn sau:
Thỏ, chuột, châu chấu chim sẻ đều ăn thực vật; châu chấu thức ăn của chim sẻ;
cáo ăn thỏ chim sẻ; mèo ăn chuột.
. bao nhiêu loại mắc xích chung?
. Sinh vật tiêu thụ bậc 2 gồm những loài nào?
. Bậc dinh dưỡng cấp 2 gồm những loài nào?
Câu 17- Giả sử một lưới thức ăn đơn giản gồm các sinh vật được tả như sau: cào
cào, thỏ nai ăn thực vật; chim sâu ăn o cào; báo ăn thỏ nai; mèo rừng ăn thỏ
chim sâu. Trong lưới thức ăn này, các sinh vật cùng thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2
gồm loài nào?
Câu 18 - Giả sử năng lượng đồng hoá của các sinh vật dị dưỡng trong một chuỗi thức
ăn như sau:
Sinh vật tiêu thụ bậc 1: 1 500 000 Kcal.
Sinh vật tiêu thụ bậc 2: 180 000 Kcal. Sinh vật tiêu thụ bậc 3: 18 000 Kcal. Sinh vật
tiêu thụ bậc 4: 1 620 Kcal.
Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 với bậc dinh dưỡng cấp 2 giữa bậc
dinh dưỡng cấp 4 với bậc dinh dưỡng cấp 3 trong chuỗi thức ăn trên lần lượt là bao
nhiêu ?
C- ôn kiến thức
Câu 1 Cho biết alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa
trắng.
Theo thuyết,cho biết sốkiểu gen s kiểu hình mỗi phép lai? (Viết mỗi phép
lai )
A. Dd × Dd.
B. Dd × dd.
C. Dd × DD.
Câu 2. 1 loài thực vật , gen B trội hoàn toàn so với gen b.
Tỉ lệ kiểu gen tỉ lệ kiểu hình mỗi phép lai :
Phép lai Bb x Bb
Phép lai Bb x BB
Phép lai Bb x bb
Câu 3.Theo thuyết, cơ thể kiểu gen AaBB giảm phân tạo ra loại giao tử aB
chiếm tỉ lệ:
A. 50%
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B. 15%
C. 25%
D. 100%
Câu 4 . thể kiểu gen AaBb khi giảm phân cho các loại giao tử nào ?
Câu 5 thể kiểu gen AaBbddEe qua giảm phân s cho số loại giao tử ……
(viết đủcác loại giao tử )
Câu 6. Phép lai :P AaBb x AaBb F1 cho số…….. kiểu gen, số ……. kiểu hình
Tỉ lệ Kiểu hình trội một cặp gen …………. , t lệ dị hợp 2 cặp gen ………..
Tỉ kiểu hình lặn 2 cặp gen ………….
Câu 7. Hiện tượng di truyền liên kết ý nghĩa?
Câu 8.Phép lai giữa 2 thể kiểu gen AaBbDd x aaBBDd với các gen trội là trội
hoàn toàn sẽ có: …………… kiểu nh: …………. kiểu gen
Câu 9: Trong trường hợp các gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ các gen trội
trội hoàn toàn, phép lai: AaBbCcDd × AaBbCcDd cho tỉ lệ kiểu hình A-bbC-D-
đời con là…………..
Câu 10 .Biết rằng gen A, B trội hoàn toàn so với gen a,b. Phép lai nào ới đây cho
kiểu gen nhiều nhất:
A. AaBB x AaBb
B. AABb x Aabb
C. Aabb x aaBb
D. AaBb x AaBb
Câu 11 .Phép lai nào dưới đây cho kiểu hình nhiều nhất:
A. AaBB x AaBb
B. aaBb x Aabb
C. Aabb x aabb
D. AABB x AABb
Câu 12: Trong trường hợp các gen phân li độc lập quá trình giảm phân diễn ra
bình thường, nh theo thuyết, từ phép lai AaBbDd x AaBbdd F1 kiểu gen
AaBbDd chiếm tỉ lệ % ?
Câu 13. Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo thuyết, phép lai
AaBb × aaBb cho đời con kiểu gen aabb chiếm tỉ lệ…….% ?
Câu 14- đậu Lan, alen quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen quy định hoa
trắng. Trong thí nghiệm thực hành lai giống, một nhóm học sinh đã lấy tất cả các hạt
phấn của 1 cây đậu hoa đỏ thụ phấn cho 1 cây đậu hoa đỏ khác. Theo lí thuyết, dự
đoán đời con khả năng cho bao nhiêu loại kiểu gen kiểu hình ? giải thích ?
Câu 15- Trong một tế bào sinh tinh, xét hai cặp nhiễm sắc thể được hiệu Aa
Bb. Khi tế bào này giảm phân, cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb không phân li
trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường.
Các loại giao tử thể được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên ?

Bài ôn tập ở nhà nghỉ phòng chống dịch bệnh môn Sinh học

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Bài ôn tập ở nhà nghỉ phòng chống dịch bệnh môn Sinh học lớp 12 để bạn đọc cùng tham khảo và có thể ôn tập được tốt hơn trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch bệnh viêm phổi do virut corona gây ra. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

Bài ôn tập ở nhà nghỉ phòng chống dịch bệnh môn Sinh học lớp 12 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm các kiến thức lý thuyết cũng như bài tập về phần tiến hóa. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Bài ôn tập ở nhà nghỉ phòng chống dịch bệnh môn Sinh học lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Tiếng Anh 12, Ngữ văn 12....

Đánh giá bài viết
1 80
Sinh học lớp 12 Xem thêm