Bài ôn tập ở nhà nghỉ phòng chống dịch bệnh môn Toán lớp 12

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TOÁN ĐẦU HỌC KÌ II NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN TOÁN 12
PHẦN GIẢI TÍCH
DẠNG 1:HỌ NGUYÊN HÀM CỦA HÀM SỐ
1. Định nghĩa
Cho hàm số
fx
xác định trên khoảng
K
. Hàm số
Fx
được gọi nguyên hàm của hàm số
fx
nếu
'F x f x
với mọi
xK
.
Nhận xét.Nếu
Fx
một nguyên hàm của
fx
thì
, F x C C
cũng ngun hàm của
fx
.
Ký hiệu:
df x x F x C
.
2. Tính chất
/
df x x f x
.
.
. d . d , 0a f x x a f x x a a

d d df x g x x f x x g x x


.
3. Bảng nguyên hàm của một số hàm số thƣờng gặp
Bảng nguyên hàm
dk x kx C
,
k
là hằng số
1
d 1
1
x
x x C
1
1
d.
1
ax b
ax b x C
a
1
d lnx x C
x

11
d lnx ax b C
ax b a
d
xx
e x e C
1
d
ax b ax b
e x e C
a


d
ln
x
x
a
a x C
a

d
.ln
mx n
mx n
a
a x C
ma

cos d sinx x x C
1
cos d sinax b x ax b C
a
sin d cosx x x C
1
sin d cosax b x ax b C
a
2
1
d tan
cos
x x C
x

2
11
d tan
cos
x ax b C
a
ax b
2
1
d cot
sin
x x C
x
2
11
d cot
sin
x ax b C
a
ax b
Câu 1. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A.
0dxC
[
C
là hằng số]. B.
1
d lnx x C
x

[
C
là hằng số].
C.
1
d
1
x
x x C

[
C
là hằng số]. D.
dx x C
[
C
là hằng số].
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Câu 2. Tìm nguyên hàm của hàm số
cos3f x x
A.
cos3 3sin3xdx x C
. B.
sin3
cos3
3
x
xdx C
.
C.
sin3
cos3
3
x
xdx C
. D.
cos3 sin3xdx x C
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Câu 3. Tìm nguyên hàm của hàm số
( ) 2sinf x x
A.
2sin 2cosxdx x C
. B.
2
2sin sinxdx x C
C.
2sin sin2xdx x C
D.
2sin 2cosxdx x C
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Câu 4. Tính
1
.d
xx
e e x
ta được kết quả nào sau đây?
A.
1
.
xx
e e C
. B.
21
1
2
x
eC
. C.
21
2
x
eC
. D. Một kết quả khác.
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Câu 5. Nguyên hàm của hàm số
42
f x x x
A.
3
42x x C
. B.
53
11
53
x x C
. C.
42
x x C
. D.
53
x x C
.
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Câu 6.Nguyên hàm của hàm số
3
f x x x
A.
42
x x C
. B.
2
31xC
. C.
3
x x C
. D.
42
11
42
x x C
.
Câu 7. Họ nguyên hàm của hàm số
2
31f x x
A.
3
xC
. B.
3
3
x
xC
. C.
6xC
. D.
3
x x C
.
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Câu 8. Cho
()Fx
là một nguyên hàm của hàm số
( ) 2
x
f x e x
thỏa mãn
3
(0)
2
F
. Tìm
()Fx
.
A.
2
3
()
2
x
F x e x
B.
2
1
( ) 2
2
x
F x e x
C.
2
5
()
2
x
F x e x
D.
2
1
()
2
x
F x e x
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Câu 9. Họ nguyên hàm của hàm số
e
x
f x x
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
A.
2
e 
x
xC
. B.
2
1
e
2

x
xC
. C.
2
11
e
12

x
xC
x
. D.
e1
x
C
.
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Câu 10. Hàm số
3
x
F x e
là một nguyên hàm của hàm số:
A.
3
x
f x e
. B.
3
2
3.
x
f x x e
. C.
3
2
3
x
e
fx
x
. D.
3
31
.
x
f x x e
.
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Câu 11. Nếu
3
d
3
x
x
f x x e C
thì
fx
bằng
A.
4
3
x
x
f x e
. B.
2
3
x
f x x e
. C.
4
12
x
x
f x e
. D.
2 x
f x x e
.
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Câu 12. Tìm nguyên hàm của hàm số
1
52
fx
x
A.
1
ln 5 2
5 2 5
dx
xC
x
. B.
1
ln(5 2)
5 2 2
dx
xC
x
.
C.
5ln 5 2
52
dx
xC
x
. D.
ln 5 2
52
dx
xC
x
.
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Câu 13. Tìm số thực
m
để hàm số
32
3 2 4 3F x mx m x x
là một nguyên hàm của hàm số
2
3 10 4f x x x
.
A.
1m 
. B.
0m
. C.
1m
. D.
2m
.
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Câu 14. Tìm nguyên hàm của hàm số
( ) 7
x
fx
.
A.
7 7 ln7
xx
dx C
B.
7
7
ln7
x
x
dx C
C.
1
77
xx
dx C

D.
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Câu 15. Tìm nguyên hàm
()Fx
của hàm số thỏa mãn
2
2
F



.
A.
( ) cos sin 3F x x x
B.
( ) cos sin 3F x x x
( ) sin cosf x x x
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Bài ôn tập ở nhà nghỉ phòng chống dịch bệnh môn Toán

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Bài ôn tập ở nhà nghỉ phòng chống dịch bệnh môn Toán lớp 12 trong thời gian nghỉ học ở nhà để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut corona gây ra. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Bài ôn tập ở nhà nghỉ phòng chống dịch bệnh môn Toán lớp 12 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 2 phần đại số và hình học bao gồm kiến thức ôn tập và bài tập ôn tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Bài ôn tập ở nhà nghỉ phòng chống dịch bệnh môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn khác Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, Hóa học 12...

Đánh giá bài viết
1 692
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm