Bài tập tiếng Anh lớp 8 nâng cao có đáp án (6)

VnDoc - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
BÀI LUYN TP TING ANH LP 8
I. Circle the best answer
1. Shoes and sandals are .............. from recycled old car tires
A. make B. made C. maked D. to make
2. It is fun ................. T.V.
A. to watch B. watching C. watched D. watch
3. My school will be ...................... next year.
A. building B. to build C. built D. builded
4. Would you mind .................. the windows?
A. open B. to open C. opening D. opened
5. He ........... a new computer on his birthday by his mother
A. gave B. has given C. given D. was given
6. Glass should be collected and sent to factories for ............
A. recycling B. reducing C. refilling D. reusing
7. I promise I .............. video games any time.
A. will play B. play C. won’t play D. to play
8. They were .............. to repair the table.
A. tell B. told C. to tell D. telling
II. Read the passage and choose TRUE or FALSE statements
A boy was riding a bike when he had an accident. He fell off his bike and his head on the
road. His head was hurt, it was bleeding. However, he was still conscious. It was an
emergency so people called an ambulance, in order to take him to hospital. Some people tried
to stop the bleeding by using a handkerchief to cover the wound. Then they put pressure on it
and held tight. After ten minutes, the ambulance arrived and people took the victim to
hospital.
1. The boy had a bike accident
2. His left hand was broken.
3. The boy was still unconscious.
4. People covered his wound with a thick bandage.
5. The boy was taken to hospital after ten minutes.
III. Rewrite the sentences
1. It is difficult to follow your directions.
Your directions ...........................................................................................................
2. People wash the used plastic bottles with water.
The used plastic ..........................................................................................................
3. The milkmen in Britain collect empty milk bottles .
Empty milk .................................................................................................................
4. The school has about one thousand students .
There ...........................................................................................................................
5. I passed all the exams. I am happy .
I am happy ..................................................................................................................
PRACTICE 6
I. Circle the best answer
1. Shoes and sandals are .............. from recycled old car tires
A. make B. made C. maked D. to make
2. It is fun ................. T.V.
VnDoc - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
A. to watch B. watching C. watched D. watch
3. My school will be ...................... next year.
A. building B. to build C. built D. builded
4. Would you mind .................. the windows?
A. open B. to open C. opening D. opened
5. He ........... a new computer on his birthday by his mother
A. gave B. has given C. given D. was given
6. Glass should be collected and sent to factories for ............
A. recycling B. reducing C. refilling D. reusing
7. I promise I .............. video games any time.
A. will play B. play C. won’t play D. to play
8. They were .............. to repair the table.
A. tell B. told C. to tell D. telling
II. Read the passage and choose TRUE or FALSE statements
A boy was riding a bike when he had an accident. He fell off his bike and his head on the
road. His head was hurt, it was bleeding. However, he was still conscious. It was an
emergency so people called an ambulance, in order to take him to hospital. Some people tried
to stop the bleeding by using a handkerchief to cover the wound. Then they put pressure on it
and held tight. After ten minutes, the ambulance arrived and people took the victim to
hospital.
1. The boy had a bike accident (TRUE)
2. His left hand was broken. (FALSE)
3. The boy was still unconscious. (FALSE)
4. People covered his wound with a thick bandage. (FALSE)
5. The boy was taken to hospital after ten minutes. (TRUE)
III. Rewrite the sentences
1. It is difficult to follow your directions.
Your directions are difficult to follow.
2. People wash the used plastic bottles with water.
The used plastic bottles are used with water.
3. The milkmen in Britain collect empty milk bottles .
Empty milk bottles are collected in Britain by the milkmen.
4. The school has about one thousand students .
There are one thousand students in the school.
5. I passed all the exams. I am happy .
I am happy to pass all the exams.
Mi các bn vào tham kho các bài hc các môn trọng điểm lp 8 khác ti:
https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-8

Bài tập tiếng Anh lớp 8

Mời thầy cô và các bạn vào tham khảo và tải về Bài tập tiếng Anh lớp 8 nâng cao có đáp án (6) do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải với các dạng bài bao quát được kiến thức cần thiết trong chương trình lớp 8 sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp thầy cô và các bạn nâng cao hiệu quả dạy và học.

Ngoài sưu tầm và đăng tải các học liệu cho chương trình tiếng Anh lớp 8, VnDoc.com còn biên soạn và đăng tải các môn học khác như Toán, Ngữ văn... lớp 8 với các đề cương học kỳ, các bài kiểm tra của các trường tiểu học trên cả nước cũng như từ các thầy cô có uy tín trong giảng dạy sẽ giúp các em củng cố và nâng cao hiệu quả học tập các môn. Chúc các em ôn tập tốt!

Đánh giá bài viết
3 2.872
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 8 Xem thêm