Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc và tôn giáo

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc và tôn giáo

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc và tôn giáo gồm các câu hỏi trắc nghiệm GDCD lớp 12 bài 5 có đáp án đi kèm. Câu hỏi trắc nghiệm môn GDCD lớp 12 này sẽ giúp các bạn học sinh củng cố kiến thức môn GDCD lớp 12, luyện thi THPT Quốc gia năm 2018 hiệu quả.

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Công dân bình đẳng trước pháp luật

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Công dân với các quyền tự do cơ bản

Trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo

BÀI 5: QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

Câu 1: Nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong hợp tác giao lưu giữa các dân tộc:

A. Các bên cùng có lợi B. Bình đẳng

C. Đoàn kết giữa các dân tộc D. Tôn trọng lợi ích của các dân tộc thiểu số

Câu 2: Số lượng các dân tộc cùng sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam là:

A. 54 B. 55 C. 56 D. 57

Câu 3: Dân tộc được hiểu theo nghĩa:

A. Một bộ phận dân cư của 1 quốc gia B. Một dân tộc thiểu số

C. Một dân tộc ít người D. Một cộng đồng có chung lãnh thổ

Câu 4: Yếu tố quan trọng để phân biệt sự khác nhau giữa tín ngưỡng với mê tín dị doan là:

A. Niềm tin B. Nguồn gốc

C. Hậu quả xấu để lại D. Nghi lễ

Câu 5: Hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng?

A. Thắp hương trước lúc đi xa B. Yếm bùa

C. Không ăn trứng trước khi đi thi D. Xem bói

Câu 6: Khẩu hiệu nào sau đây phản ánh không đúng trách nhiệm của công dân có tín ngưỡng, tôn giáo đối với đạo pháp và đất nước:

A. Buôn thần bán thánh B. Tốt đời đẹp đạo

C. Kính chúa yêu nước D. Đạo pháp dân tộc

Câu 7: Bình đẳng giữa các tôn giáo được hiểu là:

A. Công dân có quyền không theo bất kì tôn giáo nào.

B. Người đã theo tín ngưỡng, tôn giáo không có quyền bỏ mà theo tín ngưỡng, tôn giáo khác.

C. Người theo tín ngưỡng, tôn giáo có quyền tham gia hoạt động tín ngưỡng tôn giáo đó.

D. Tất cả các phương án trên.

Câu 8. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc được hiểu là:

A. Các dân tộc được nhà nước và pháp luật tôn trọng

B. Các dân tộc được nhà nước và pháp luật bảo vệ

C. Các dân tộc được nhà nước tôn trọng, bảo vệ và pháp luật tạo điều kiện phát triển

D. Các dân tộc được nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ

Câu 9. Tôn giáo được biểu hiện:

A. Qua các đạo khác nhau

B. Qua các tín ngưỡng

C. Qua các hình thức tín ngưỡng có tổ chức

D. Qua các hình thức lễ nghi

Đánh giá bài viết
1 11.973
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc Gia môn GDCD

    Xem thêm