Báo cáo thành tích cá nhân Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng

Giới thiệu

Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua, Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là mẫu báo cáo thành tích cho cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Sau khi tải miễn phí bản báo cáo thành tích cá nhân, mời bạn điền đầy đủ thông tin cá nhân, thành tích đạt được để đề nghị được cấp trên khen thưởng xứng đáng. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về mẫu bản báo cáo tại đây.

Báo cáo thành tích tập thể

Bản khai tóm tắt thành tích cá nhân, đề nghị tặng thưởng

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công tác mặt trận

Biểu điểm đánh giá thành tích nhân viên

Bản khai thành tích hoạt động của cán bộ công đoàn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

......................., ngày….tháng….năm….

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị tặng thưởng… (2)

I- Sơ lược lý lịch:

- Họ và tên:.................................Bí danh (nếu có):..............................Nam, nữ:...........

- Ngày, tháng, năm sinh: .............................................................................................

- Quê quán (3):............................................................................................................

- Nơi thường trú:.........................................................................................................

- Đơn vị công tác:.......................................................................................................

- Chức vụ hiện nay:....................................................................................................

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:...............................................................................

- Ngày vào Đảng chính thức (hoặc ngày tham gia công tác các đoàn thể):......................

- Quá trình công tác (4):..............................................................................................

- Những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ:...........................................

Báo cáo thành tích cá nhân

II- Thành tích đạt được:

1- Sơ lược thành tích của đơn vị (5):.............................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

2- Thành tích đạt được của cá nhân (6):

- Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:...........................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

- Thành tích đạt được:...................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

III- Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (7)

....................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Thủ trưởng đơn vị xác nhận, đề nghị
(Ký, đóng dấu)

Người báo cáo thành tích
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 Xác nhận của cấp trình khen
(Ký, đóng dấu)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Báo cáo thành tích cá nhân để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thủ tục hành chính