Bộ đề thi tuyển công chức môn kiến thức chung tỉnh Quảng Bình năm 2016

Bộ đề thi tuyển công chức môn kiến thức chung tỉnh Quảng Bình năm 2016

Bộ đề thi tuyển công chức môn kiến thức chung tỉnh Quảng Bình năm 2016 bao gồm 20 đề thi tổng hợp các câu hỏi thi công chức dành cho những ai đang chuẩn bị thi công chức, đây là đề thi môn kiến thức chung dành cho tất cả các ngành. Để tham khảo nội bộ đề, các bạn tham khảo bài viết sau đây và tải về để xem bộ đầy đủ.

Tuyển tập bộ câu hỏi thi công chức môn Kiến thức chung 2014

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Công chức thành phố Hà Nội năm 2015

Thủ tục thi tuyển dụng công chức mới nhất

BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016

MÔN THI KIẾN THỨC CHUNG

Đề số 1

Câu 1

Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, anh (chị) hãy cho biết:

1. Chính quyền địa phương được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc nào? Tổ chức chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính được quy định như thế nào?

2. Trong hoạt động của mình, Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn nào? Hãy nêu cụ thể những nhiệm vụ, quyền hạn đó?

Câu 2

Theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008, anh (chị) cho biết:

1. Trách nhiệm và quyền lợi của công chức trong đào tạo, bồi dưỡng?

2. Công chức được biệt phái trong trường hợp nào?

3. Nội dung quản lý cán bộ, công chức? Biên chế của các cơ quan sau do ai quyết định: Bộ Nội vụ; Bộ Ngoại giao; UBND cấp tỉnh; Toà án nhân dân.

Câu 3

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, anh (chị) hãy cho biết:

1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết nhằm để quy định những nội dung gì?

2. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trong việc lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh?

3. Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án luật, dự thảo nghị quyết của quốc hội theo trình tự như thế nào?

Có ý kiến cho rằng: Đối với tất cả các dự án luật, dự thảo nghị quyết của quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ xem xét, cho ý kiến một lần. Anh (chị) hãy cho biết quan điểm của mình đối với ý kiến trên?


Đề số 2

Câu 1

Tỉnh B là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 2, có 870.000 dân; trung tâm tỉnh lị là thành phố A, ngoài ra có thêm 2 thị xã và 7 huyện trực thuộc. Căn cứ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, anh (chị hãy cho biết):

1. Tỉnh B thuộc chính quyền địa phương ở đô thị hay ở nông thôn? Vì sao?

2. Tỉnh B được bầu bao nhiêu đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và có bao nhiêu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh? Vì sao?

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh B?

Câu 2

Theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008, anh (chị) cho biết:

1. Trong những trường hợp nào công chức được hưởng chế độ thôi việc?

2. Nêu những cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức?

3. Nêu các ngạch công chức? Điều kiện bổ nhiệm ngạch công chức? Việc bổ nhiệm ngạch công chức được thực hiện trong trường hợp nào?

Câu 3

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, anh (chị) hãy cho biết:

1. Trong trường hợp nào thì Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi ban hành nghị định? Hồ sơ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành nghị định được quy định như thế nào?

2. Cơ quan nào có trách nhiệm thẩm định dự thảo nghị định trước khi trình Chính phủ? Chính phủ xem xét, thông qua dự thảo nghị định theo trình tự như thế nào?

3. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định: Trong quá trình soạn thảo nghị định, cơ quan chủ trì soạn thảo phải lấy ý kiến các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Anh (chị) hãy cho biết việc lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định được quy định như thế nào?


Đề số 3

Câu 1

Huyện A là huyện miền núi, có 96.000 dân, có 29 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, được cơ quan có thẩm quyền quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp huyện loại 2. Căn cứ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, anh (chị) hãy cho biết:

1. Huyện A được bầu bao nhiêu đại biểu Hội đồng nhân dân? Vì sao?

2. Tại phiên họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân huyện A đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân huyện gồm: Chủ tịch, 03 Phó chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện là đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Anh (chị) hãy cho biết số lượng và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân huyện A được Hội đồng nhân dân huyện bầu như trên đúng hay sai? Vì sao?

3. Nêu cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện A?

Câu 2

Theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008, anh (chị) cho biết:

1. Mục đích, nội dung đánh giá cán bộ?

2. Cán bộ, công chức bị tạm đình chỉ công tác trong trường hợp nào? Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức?

3. Nêu và phân tích các nguyên tắc trong tuyển dụng công chức?

Câu 3

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, anh (chị) hãy cho biết:

1. Nhiệm vụ của cơ quan chủ trì soạn thảo nghị định?

2. Để tiến hành thẩm định đề nghị xây dựng nghị định, cơ quan nào chịu trách nhiệm chủ trì? Cơ quan nào có trách nhiệm phối hợp? Nội dung thẩm định đề nghị xây dựng nghị định tập trung vào những vấn đề nào?

3. Bộ, cơ quan ngang bộ trình Chính phủ đề nghị xây dựng nghị định, hồ sơ trình Chính phủ bao gồm những loại hồ sơ nào? Tại phiên họp của Chính phủ, Chính phủ xem xét, thông qua đề nghị xây dựng nghị định theo trình tự như thế nào?

Đánh giá bài viết
1 4.748
Sắp xếp theo

Thi công chức - viên chức

Xem thêm