Đề kiểm tra 1 tiết Lịch sử 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Phan Ngọc Hiển - Cà Mau

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD & ĐT MAU
TRƯỜNG THPT PHAN GỌC
HIỂN
đề 001
KIỂM TRA 45 PHÚT - NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: LỊCH S 12C
(Đề 40 câu)
Câu 1: Nguyên nhân nào không tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển trong
sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Không b chiến tranh tàn phá.
B. Tiến hành chiến tranh xâm lược dịch các nước
C. Được yên ổn sản xuất buôn bán khí cho các ớc tham chiến.
D. Tập trung sản xuất bản cao.
Câu 2: Buôn bán khí đã mạng lại cho lợi ích trong giai đoạn trước, hiện
nay sau này?
A. Thúc đẩy kinh tế phát triển B. Kéo dài thời gian tồn tại các tập đoàn sản
xuất k
C. Giải quyết nạn thất nghiệp D. Tạo ra ổn định hội
Câu 3: sao 1972 thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc Liên Xô?
A. muốn bình thường a mối quan hệ với Trung Quốc Liên
B. muốn thay đổi chính sách đối ngoại với các nước hội chủ nghĩa
C. muốn hòa hoãn với Trung Quốc và Liên để chống lại phong trào giải phóng
dân tộc
D. muốn mở rộng các ớc đồng minh để chống lại các nước thuộc địa
Câu 4: Hiệp ước Bali tháng 2/ 1976 đã đề ra vấn đề quan trọng đó gì?
A. Xác định chiến lược phát triển kinh tế chung cho các thành viên.
B. Đưa ra tuyên bố chung giữa các thành viên.
C. Xác định những nguyên tắc bản trong quan hệ giữa các nước.
D. Thống nhất chiến lược sách lược lâu dài.
Câu 5: Hai cuộc cách mạng khoa học - thuật mà nhân loại đã trải qua những
cuộc cách mạng nào, diễn ra vào thời gian nào?
A. Cuộc ch mạng ng nghiệp thế kỉ XVIII cách mạng khoa học thuật thế kỉ
XX.
B. Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX cuộc cách mạng công nghệ thế
kỉ XX.
C. Cuộc ch mạng thuật cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIIII - XIX cuộc
cách mạng khoa học - thuật đang diễn ra từ những năm 40 của thế kỉ XX đến nay.
D. Cuộc cách mạng thuật thế kỉ XVIII cách mạng khoa học - thuật thế kỉ XX.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 6: Điểm nào dưới đây không trong cuộc cách mạng khoa học - thuật lần
thứ nhất đặc trưng của cách mạng khoa học - thuật lần thứ hai?
A. Mọi phát minh về thuật đều bắt nguồn từ thực tiễn.
B. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
C. Mọi phát minh về thuật đều bát nguồn từ nghiên cứu khoa học.
D. Mọi phát minh về thuật đều dựa vào các ngành khoa học cơ bản.
Câu 7: Một trong những nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật sau
Chiến tranh thế giới thứ hai là:
A. do con người ngày càng tiến bộ. B. s bùng nổ dân số của tất cả c
quốc gia.
C. mọi phát minh thuật ngày càng lớn mạnh. D. do đòi hỏi bức thiết của cuộc
sống, của sản xuất.
Câu 8: Sự phát triển quan hệ thương mại quốc tế hệ quả của:
A. xu thế toàn cầu hóa. B. sự ra đời của các công ty xuyên
quốc gia.
C. quá trình thống nhất thị trường thế giới. D. cách mạng khoa học - ng nghệ.
Câu 9: Hạn chế bản nhất của cách mạng khoa học - kĩ thuật lần 2 gì?
A. Chế tạo các loại khí, phương tiện chiến tranh tính chất hủy diệt, ô nhiễm i
trường…
B. Nguy cơ bùng nổ chiến tranh hạt nhân hủy diệt loài người.
C. Đã chế tạo nhiều khí hiện đại, đẩy nhân loại đứng trước nguy CTTG III.
D. Nạn khủng bố ph biến, tình hình thế giới căng thẳng.
Câu 10: Đặc điểm nào dưới đây không trong cuộc cách mạng lần 1 đặc
trưng của cách mạng khoa học - thuật lần 2?
A. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
B. Mọi phát minh v thuật đều bắt nguồn từ thực tiễn.
C. Mọi phát minh về thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.
D. Mọi phát minh về thuật đều dựa vào các ngành khoa học cơ bản.
Câu 11: Từ sự thất bại của trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, Mĩ phải
chấp nhận
A. rút quân về ớc tôn trọng quyền dân tộc bản của Việt Nam.
B. thừa nhận Việt Nam nước thống nhất cam kết hàn gắn vết thương chiến tranh.
C. bình thường hóa với Việt Nam thay đổi chính ch đối ngoại.
D. với Việt Nam Hiệp định Pari rút quân về nước.
Câu 12: Tổ chức Liên minh Châu Âu ra đời cùng với xu hướng chung nào của thế
giới?
A. Xu thế toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B. Các tổ chức liên kết khu vực xuất hiện ngày càng nhiều.
C. Đối thoại hợp tác của các ớc bản chủ nghĩa hội chủ nghĩa.
D. Đối đầu của các ớc tư bản chủ nghĩa và các nước hội chủ nghĩa.
Câu 13: Xác định một mục tiêu khi thực hiện chiến lược toàn cầu từ sau Chiến
tranh thế giới thứ hai?
A. Xây dng nhiu căn c quân s B. Ngăn chn phong trào gii
phóng dân tc
C. Ngăn chặn tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa hội D. Khng chế các nưc Mĩ
Latinh
Câu 14: Đặc trưng cơ bản của cách mạng thuật gì?
A. Cải tiến, hoàn thiện phương tiện sản xuất (công cụ, máy móc, vật liệu).
B. Cải tiến việc phân công lao động.
C. Cải tiến việc tổ chức sản xuất.
D. Cải tiến việc quản sản xuất.
Câu 15: Sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng khoa học thuật hiện đại
dẫn đến một hiện tượng là?
A. Mọi phát minh về kỹ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.
B. Cuộc cách mạng xanh
C. Sự bùng nổ thông tin
D. Đầu tư vào khoa học cho lãi cao hơn so với đầu vào các lĩnh vực khác.
Câu 16: thuật muốn tiến bộ, trước hết phải dựa vào:
A. Sự phát triển của khoa học bản. B. Sự phát minh cải tiến công cụ
sản xuất.
C. Sự văn minh của nhân lọai. D. Sự phát triển của văn hóa.
Câu 17: sao thực hiện chiến lược toàn cầu?
A. tham vọng làm chủ thế giới.
B. khống chế các ớc đồng minh các nước hội chủ nghĩa.
C. thế lực về kinh tế .
D. sức mạnh về quân sự.
Câu 18: Chủ nghĩa khủng khủng bố đe dọa đến nền hòa bình của nhân loại trong
những năm gần đây nhưng chống chủ nghĩa khủng bố trên thế giới hiện nay chưa
thành công. Bài học được t ra là?
A. Các nước đầu mạnh vào quân sự
B. Các nước cần thành lập liên minh chống chủ nghĩa khủng b
C. Các nước cần thành lập một t chức quân sự chung
D. Các nước phải đoàn kết với nhau
Câu 19: Chiến lược toàn cầu của với 3 mục tiêu chủ yếu, theo em mục tiêu nào
ảnh ởng trực tiếp đến Việt Nam ?

Đề kiểm tra 1 tiết Lịch sử 12 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 1 tiết Lịch sử 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Phan Ngọc Hiển - Cà Mau. Tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 12, Giải bài tập Địa Lí 12, Học tốt Ngữ văn 12, Tài liệu học tập lớp 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 401
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lịch sử lớp 12 Xem thêm