Đề kiểm tra 1 tiết Toán 12 năm 2018 - 2019 trường Phan Ngọc Hiển - Cà Mau

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT MAU
TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC
HIỂN
KIEM TRA 45 PHUT - M HỌC 2018 - 2019
MÔN TOAN 12
Thời gian làm bài : 45 Phút
đề thi 132
Câu 1: Cho m số y =f(x) đạo hàm f’(x) = x(x
2
-1)
2
(x+2)
3
. Khi đó s điểm cực trị của hàm số
y =f(x+2018) bao nhiêu?
A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.
Câu 2: Cho hàm số
3 2
y x 3x 2
. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm s đồng biến trên khoảng (0;2) B. m số nghịch biến trên khoảng (2; +∞)
C. Hàm s nghịch biến trên khoảng (0;2) D. Hàm số nghịch biến trên khoảng(-∞;0)
Câu 3: Đường tiệm cận đứng của đồ thị của hàm số
2 2
3
x
y
x
phương trình
A.
y 2.
B.
x 2.
C.
x 3.
D.
x 3.
Câu 4: Cho hàm số y =f(x) bảng biến thiên như sau
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
. B.
0;1
. C.
1;0
. D.
;0
.
Câu 5: Hình sau đây đồ thị của hàm số
3 2
y ax bx cx d
Khẳng định nào dưới đây đúng?
A.
a 0, b 0,c 0,d 0
B.
a 0,b 0,c 0,d 0
C.
a 0, b 0,c 0,d 0
D.
a 0, b 0,c 0,d 0
Câu 6: Biết đồ thị hàm số
5
2
ax
y
bx
tiệm cận ngang
2y
tiệm cận đứng
1x
. Khi đó
tổng
a b
bằng bao nhiêu?
A.
6a b
. B.
3a b
. C.
9a b
. D.
12a b
.
Câu 7: Cho hàm số
f x
đồ thị
f ' x
của
trên khoảng K như hình vẽ bên. Khi đó trên K,
hàm số
y f x
bao nhiêu điểm cực trị?
A.
1
. B.
4
.
C.
3
. D.
2
.
Câu 8: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số
y 2 cos 2x 4sin x
trên đoạn
0;
2
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A.
0;
2
min y 2
B.
0;
2
min y 2 2
C.
0;
2
min y 4 2
D.
0;
2
min y 0
Câu 9: Tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số
2
4
1
x
y
x
.
A.
1, 2, 1.x x y
B.
1, 1, 1.x y y
C.
1, 1.y y
D.
1, 1.x y
Câu 10: Hàm số
2x 1
y
x 3
nghịch biến trên khoảng nào ới đây ?
A.
( ; ). 
B.
( 1;1).
C.
;3
(3; ).
D.
( ;4).
Câu 11: bao nhiêu giá trị nguyên của tham số
m
để hàm số
2
5
x
y
x m
đồng biến trên khoảng
; 10
?
A.
1
. B.
3
. C.
2
. D. Vô số.
Câu 12: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số
2
2 1
x
y
x
trên đoạn
1;2
.
A.
1;2
max y 3.
B.
1;2
max y 4.
C.
1;2
max y 2.
D.
1;2
max y 3.
Câu 13: Tìm đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số:
3 4
2
x
y
x
A.
2x
. B.
3y
. C.
3x
. D.
2y
.
Câu 14: Giá trị lớn nhất của hàm số
3 2
y f (x) x 3x 5
trên đoạn
1;4
A.
1;4
max y 4.
B.
1;4
max y 2.
C.
1;4
max y 1.
D.
1;4
max y 21.
Câu 15: Cho hàm số
3 2
y f x ax bx cx d
a, b, c, d
.
Đồ thị m số
y f x
như hình vẽ bên.
Phương trình
2f x 2018 0
bao nhiêu nghiệm thực
A. 2. B. 0.
C. 3. D. 1.
Câu 16: Cho hàm số
4 2
y x 2x .
Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hàm s đồng biến trên khoảng
1;1
. B. m số nghịch biến trên khoảng
; 2
.
C. Hàm s đồng biến trên khoảng
; 2
. D. Hàm số nghịch biến trên khoảng
1;1
.
Câu 17: Hàm số nào sau đây hàm số đồng biến trên
?
A.
4 2
y x 2x 2.
B.
3 2
y x 3x 2.
C.
x 3
y .
x 1
D.
3 2
y x x 7x 2.
Câu 18: Tìm giá trị cực đại
y
CÑ
của hàm số
4 2
y x 8x 7
A.
7y
CÑ
. B.
7y
CÑ
. C.
41y
CÑ
. D.
41y
CÑ
.
Câu 19: Cho hàm số
4
2
x
f (x) 2x 6
4
. Hàm số đạt cực đại tại
A.
x 0.
B.
x 2.
C.
x 1.
D.
x 2.
Câu 20: Hàm số nào sau đây có hai điểm cực trị?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A.
3 2
2 y x x x
B.
3 1
4
x
y
x
C.
4 2
3y x x
D.
3
2 3 2y x x
Câu 21: Tìm các giá trị của m để hàm số
3 2
1
y x (m 1)x (2m 5)x 1
3
đồng biến trên khoảng
( ; ) 
?
A.
2.m
B.
2 2. m
C.
2. m
D.
2.m
Câu 22: Biết rằng hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số
2x 1
y
x m
(m tham số thực) tạo với
hai trục tọa độ một hình chữ nhật diện tích bằng 2. Giá trị của m bằng
A.
m 2.
B.
m 1.
C.
m 1.
D.
m 2.
Câu 23: Cho m số
y f x
đạo hàm
2019
2018
2
. 2 1f x x x x
. Hỏi m s
y f x
bao nhiêu điểm cực trị?
A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.
Câu 24: Cho hàm số
3x 2
y
x 1
. Tìm phát biểu sai
A. Đồ thị hàm số hai tiệm cận
B. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
3y
C. Hàm s đồng biến trên các khoảng xác định
D. Đồ thị hàm số đường tiệm cận đứng
1y
.
Câu 25: Cho hàm số
3
y x 3x 1
đồ thị
C .
Tiếp tuyến với
C
tại giao điểm của
C
với
trục tung phương trình
A.
y 3x 1.
B.
y 3x 1.
C.
y 3x 1.
D.
y 3x 1.
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------
Đáp án
1
A
14
D
2
C
15
D
3
C
16
B
4
B
17
D
5
D
18
A
6
B
19
A
7
A
20
D
8
A
21
B
9
C
22
B
10
C
23
C
11
C
24
D
12
A
25
A
13
B
Xem thêm các bài tiếp theo tại: https://vndoc.com/giai-toan-lop-12

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 12 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Toán 12 năm 2018 - 2019 trường Phan Ngọc Hiển - Cà Mau. Tài liệu gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo.

---------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 250
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm